Kemikalier utomhus

Impregnerat virke

Impregnerat virke kan innehålla farliga ämnen och bör undvikas om det är möjligt.

Fråga efter alternativ till impregnerat virke när du handlar, många gånger kan virke som inte är impregnerat användas istället. 

Säljaren är skyldiga att lämna information om vilka regler som gäller för användningen av olika typer av impregnerat virke.

Gamla telefonstolpar kan innehålla gift

Allteftersom fler telefon- och elledningar grävs ner eller tas bort ökar tillgången på gamla stolpar. Slipers och telefonstolpar är nästan alltid impregnerade med kreosot eller CCA (krom, koppar och arsenik). Kreosotimpregnerat trä får inte användas på lekplatser, i leksaker, i odlingsbehållare eller i konstruktioner där det finns risk att virket ofta kommer i kontakt med huden.

Varma dagar kan det kreosotimpregnerade virket svettas och avge cancer- och allergiframkallande ämnen. Många gånger kan man även känna en speciell tjärlukt från virket.

Idag får kreosot bara användas av yrkesfolk med specialutbildning. För att kreosot­im­preg­nerat trä ska få saluföras på andrahandsmarknaden och återanvändas av privatpersoner krävs att träet har blivit impregnerat före den 31 december 2002.

Olika typer av impregnering till olika syften

Nyinköpt impregnerat virke som är impregnerat med koppar är tillåtet att använda. Virke impregnerat med kreosot eller arsenik (CCA-medel; koppar, krom, arsenik) har vissa begränsningsregler för användningen och det är inte tillåtet att köpa dem för privatpersoner. 

Det finns ett nordiskt klassificeringssystem för impregnerat virke som är utarbetad av det Nordiska Träskyddsrådet. Syftet med klassificeringen är främst att underlätta för köpare att välja rätt sort impregnerat virke, beroende på hur utsatt virket kommer att vara för rötangrepp. Klassificeringssystemet delar in virket i fyra olika klasser beroende på vilket ämne som använts och mängden bekämpningsmedel i träet: 

  • Klass M är den högsta skyddsklassen. Den är bara avsedd att användas i träkonstruktioner som riskerar att angripas av marina skadedjur, tillexempel skeppsmask, eller i konstruktioner där man ställer särskilda säkerhetskrav.
  • Klass A är avsedd att användas för virke med markkontakt och i sötvatten, samt i särskilda fall ovan mark där man har en betydande risk för rötangrepp.
  • Klass AB är avsedd att användas i utsatta konstruktioner ovan mark.
  • Klass B är endast avsedd att användas till utvändiga snickerier som fönster och dörrar.

Det är inte tillåtet att elda impregnerat virke

Arsenik, koppar och krom förstörs inte vid förbränningen och kreosot förstörs först vid mycket höga temperaturer som inte kan uppnås i en vanlig villapanna eller i en brasa. Allt kasserat impregnerat virke ska hanteras som farligt avfall.

Mer information

Du kan läsa mer i kemikalieinspektionens faktablad om impregnerat virke

Uppdaterad den