Miljö och energi

Miljöskydd

Du som är verksamhetsutövare har regler om miljö och människors hälsa att förhålla dig till. Men det är inte alltid lätt att veta vad som gäller. Därför har vi samlat det som är mest grundläggande för dig att känna till.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. Till din hjälp behöver du ha en egenkontroll med rutiner för hur du planerar och kontrollerar din verksamhet för att motverka att det sker utsläpp eller olyckor.

Tillstånd eller anmälan?

För att få starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Du gör anmälan till miljöförvaltningen och söker tillstånd hos länsstyrelsen i Örebro. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Vår ambition är att anmälningsärendet ska vara behandlat inom sex veckor från det att anmälan är komplett.

Här hittar du miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Här söker du tillstånd hos länsstyrelsen i Örebro län

Här hittar du vår e-tjänst för anmälan om miljöfarlig verksamhet

Här hittar du vår blankett för att anmäla din miljöfarliga verksamhet

Här kan du läsa mer om anmälan och vad anmälan ska innehålla

När du fått ditt beslutet är det möjligt att överklaga det om du vill. Du har tre veckor på dig att överklaga från den dag då du fick del av beslutet. Information om hur du överklagar bifogas med beslutet.

Vattenskyddsområden

Bedriver du verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder kräva ett tillstånd eller en anmälan från miljöförvaltningen. Några exempel är spridning av bekämpningsmedel och gödsel, hantering av petroleumprodukter och skogsavverkning. I vattenskyddsföreskrifterna finns mer information om vattenskyddsområden och vilka krav som gäller i vilka områden. 

Här kan du läsa mer om våra vattenskyddsområden

Här hittar du blanketten för att anmälan avverkning av skog inom vattenskyddsområde

Miljörapportering

Bedriver du en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, ska du senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport. Rapporteringen sker via svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Här kan du läsa mer om miljörapportering för tillståndspliktiga verksamheter

Här hittar du svenska miljörapporteringsportalen (smp)

För de anmälningspliktiga verksamheterna som har krav på att lämna årsrapport ska den lämnas in till miljöförvaltningen senast den 31 mars.

Här kan du läsa mer om årsrapport för anmälningspliktig verksamhet

Lagar och regler

Det finns en rad bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på miljön och människors hälsa. Samma regler och lagar gäller för alla, privata företag som kommunala verksamheter.

På Naturvårdsverkets webb kan du läsa mer om miljöbalken.

Här kan du läsa mer om lagstiftningen för några specifika branscher

Tillsyn och avgiftstaxor

Vi på miljöförvaltningen är den lokala myndighet som kontrollerar att miljölagstiftningen, tillståndsbeslut och villkor följs. Enligt miljöbalken får vi ta ut en avgift för prövningar och den tillsyn som vi gör.

Här kan du läsa mer om tillsyn, taxor och avgifter

Utsläpp till luft och vatten

Har du en verksamhet med utsläpp till luft eller vatten kan någon slags rening behövas. För att vår luft och våra vattendrag ska må bra behöver utsläppen begränsas.

Här kan du läsa mer om utsläpp till vatten.

Här kan du läsa mer om oljeavskiljare.

Här kan du läsa mer om luftkvaliteten i Karlstad.

Lagring av avfall eller farligt avfall

Om du lagrar avfall eller farligt avfall som en del av att samla in det kan du behöva anmäla verksamheten till miljöförvaltningen eller söka tillstånd.

För avfall eller farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet gäller att du får lagra det i väntan på borttransport utan anmälan eller tillstånd. Exempel på sådant avfall kan vara spillolja från egna maskiner, uttjänta lysrör, pappersförpackningar etcetera.

Här kan du läsa mer om lagring  av avfall

Uppdaterad den