Miljö och energi

Miljöskydd

Du som är verksamhetsutövare har regler om miljö och människors hälsa att förhålla dig till. Men det är inte alltid lätt att veta vad som gäller. Därför har vi samlat det som är mest grundläggande för dig att känna till.

Kravet på egenkontroll finns för att motverka eller förebygga besvär för människors hälsa eller för miljön. Du som är ansvarig för verksamheten är skyldig att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. Om du har väl fungerande rutiner ger det också bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustning eller felaktig hantering, innan en allvarlig skada inträffar. Mer information om egenkontroll

Tillstånd eller anmälan?

För att starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Du gör anmälan till miljöförvaltningen och söker tillstånd hos länsstyrelsen i Örebro. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Vår ambition är att anmälningsärendet ska vara behandlat inom sex veckor från det att anmälan är komplett.

Sök tillstånd hos Länsstyrelsen i Örebro län

Blankett för att anmäla din miljöfarliga verksamhet

Informationsblad om anmälan

När du fått ditt beslutet är det möjligt att överklaga det om du vill. Du har tre veckor på dig att överklaga från den dag då du fick del av beslutet. Information om hur du överklagar bifogas med beslutet.

Vattenskyddsområden

Bedriver du verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder kräva ett tillstånd eller en anmälan från miljöförvaltningen. Några exempel är spridning av bekämpningsmedel och gödsel, hantering av petroleumprodukter och skogsavverkning. Läs mer om vilka krav som finns i vattenskyddsföreskrifterna, vilka områden det är och dess utbredning.

Vattenskyddsområden

Blankett för att anmälan avverkning av skog inom vattenskyddsområde

Miljörapportering

Bedriver du en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, ska du senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport. Rapporteringen sker via svenska miljörapporteringsportalen.

För de anmälningspliktiga verksamheter som har krav på att lämna årsrapport ska den lämnas in till miljöförvaltningen senast den 31 mars. Läs mer om årsrapport för anmälningspliktig verksamhet

Lagar och regler

Det finns en rad bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på miljön och hälsan. Samma regler och lagar gäller för alla, privata företag som kommunala verksamheter.

Tillsyn och taxor

Vi på miljöförvaltningen är den lokala myndighet som kontrollerar att miljölagstiftningen, tillståndsbeslut och villkor följs. Enligt miljöbalken får kommunen ta ut en avgift för prövningar och den tillsyn som miljöförvaltningen gör.

Utsläpp till luft och vatten

Har du en verksamhet med utsläpp till luft eller vatten kan någon slags rening behövas. För att vår luft och våra vattendrag ska må bra behöver utsläppen begränsas.

Överklaga ett beslut

Om du har synpunkter på beslutet som tagits har du möjlighet att överklaga beslutet. Följ länken nedan så får du reda på hur du ska gå tillväga.

Mellanlagring av avfall eller farligt avfall

Om du hanterar avfall eller farligt avfall och behöver mellanlagra det, kan du behöva anmälan verksamheten till miljöförvaltningen eller söka tillstånd.

Mer information om det hittar du här.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den