Miljöskydd

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet som kan påverka miljön eller orsaka störningar för människors hälsa, är skyldig att själv skaffa dig den kunskap som behövs för att klara av detta. Du ska också planera och kontrollera din verksamhet så att störningar och skador undviks.

För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter finns anvisningar och lagkrav på hur den så kallade egenkontrollen ska genomföras. Mindre verksamheter har större frihet att anpassa egenkontrollen efter verksamhetens storlek och behov.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Vad ska ingå i en egenkontroll?

I egenkontrollen kan till exempel ingå rutiner för kontroll av luftutsläpp eller spillvatten och rutiner för skötsel av reningsutrustning. Även administrativa åtgärder, som att ha en strategi för utbildning av personal i miljöfrågor, upprätta en kemikalieförteckning och planera för att minska miljö- och hälsorisker på grund av kemikalieanvändning, ingår i egenkontrollen.

Informationsblad om egenkontroll

Informationsblad om egenkontroll jordbruk

Dokumentera din egenkontroll

Med hjälp av egenkontrollen ska du som verksamhetsutövare klara att följa lagstiftningens och myndigheters krav och upptäcka de miljörisker som finns innan en skada inträffar. Du som har tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska dokumentera egenkontrollen.

Uppdaterad den