Miljöskydd

Industribuller

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten.

Riktvärdena för industribuller gäller allt buller som kommer från verksamheten, både från processen eller annan bullrande hantering. Samma riktvärden används också vid bullerstörning från värmepumpar, ventilationsaggregat utomhus och liknande.

Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

Utomhus, vid till exempel bostäder, vård- och utbildningslokaler gäller:

  • Dag, klockan 06-18, 50 dB(A) ekvivalentnivå
  • Kväll, klockan 18-22 samt sön- och helgdag klockan 06-18, 45 dB(A) ekvivalentnivå
  • Natt, klockan 22-06, 40 dB(A) ekvivalentnivå och 55 dB(A) maxnivå

För områden med fritidsbebyggelse eller rörligt friluftsliv:

  • Motsvarande riktvärden är 10 dB(A) lägre dagtid samt på kvällar och helger. Riktvärdet nattetid ligger 5 dB(A) lägre både för max- och ekvivalentnivån.

För arbetslokaler med ej bullrande verksamhet, till exempel kontor:

  • 10 dB(A) högre värden än ovanstående

Krossning

Hur mycket det får bullra från krossning beror hur lång tid krossning förväntgas pågå. För krossning på en byggplats under kortare period tillåts högre ljudnivå än om krossningen är en permanent verksamhet på samma plats under längre tid. I närheten av bostäder tillåts normalt krossning mellan klockan 07.00 och 18.00. Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 50 dBA eller 60 dBA. 

Mer information om buller

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för bland annat buller från byggarbetsplatser, skjutbanor och motorbanor. De har även informaion om regler som påverkar hanteringen av buller vid planläggning och nybyggnation av bostäder. 

Naturvårdsverkets rapport om vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Naturvårdsverkets vägledningar om buller i samhället

Uppdaterad den