Miljöskydd

Kemikaliehantering

Burkar och flaskor med olika kemikalier i, som står på en hylla.
Kemikalier ska förvaras på rätt sätt så att de inte kan spridas till miljön om det blir ett läckage.

Många kemiska produkter har egenskaper som gör att de kan vara farliga för människor och miljön. Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att följa lagstiftningen om till exempel förvaring, hantering och märkning av kemiska produkter. 

Välj rätt produkter

När du använder eller säljer olika kemiska produkter ska du alltid försöka välja de produkter som är minst farliga för människor och miljön, det säger den så kallade produktvalsprincipen i miljöbalken. Du kan använda dig av Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO för att få hjälp att välja mindre farliga produkter, men du kan även välja produkter som har en miljömärkning så som Svanen eller Bra miljöval.  

Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO

Mycket information hos Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är en myndighet som arbetar med kemikaliefrågor. På deras webbsida finns mycket information om kemiska produkter, kemiska ämnen och vilka regler som gäller.  

Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad innehåller bland annat information om en produkts farliga egenskaper och hur produkten ska hanteras på ett säkert sätt. Ett säkerhetsdatablad ska vara skrivet på svenska och det ska vara uppdaterat. Det är inte preciserat i lagstiftningen hur gammalt ett säkerhetsdatablad får vara, men generellt rekommenderas att det görs en översyn och uppdatering vart tredje år.

 Säkerhetsdatablad ska finnas för följande kemiska produkter:

 • Ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga (till exempel brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga).
 • Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst 1 procent (0,2 procent för gaser) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.
 • Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst ett ämne som har gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen.
 • Även i vissa andra fall krävs säkerhetsdatablad. Läs mer i artikel 31, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach).

Som verksamhetsutövare måste du ha tillgång till säkerhetsdatabladen för de produkter som du hanterar och säljer. Du är även skyldig att lämna säkerhetsdatabladen till yrkesmässiga kunder. 

Mer om säkerhetsdatablad på Kemikalieinspektionens webbsida

Införsel av kemikalier från ett annat land

Vissa verksamheter behöver registrera sina produkter i Kemikalieinspektionens produktregister. Det gäller till exempel dig som:

 • yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige,
 • packar om eller byter namn på en kemisk produkt,
 • gör blandningar av kemiska produkter som du säljer vidare,
 • tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska bekämpningsmedel,
 • anlitar ett ombud för att registrera dina produkter.

Mer om produktregistret på Kemikalieinspektionens webbsida

Lagstiftning och mer information

 • Miljöbalken (1998:808)
 • Reachförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006)
 • Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
 • Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer
 • CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning
 • Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad
 • Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)
 • Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
 • Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd.

Uppdaterad den