Kemikaliehantering

Bekämpningsmedel

För att skydda människor, djur och miljön finns det regler om hur hantering av bekämpningsmedel får gå till. Vissa medel får du bara använda om du har särskild utbildning och vissa platser får bara besprutas om miljönämnden har godkänt det.

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre farliga för hälsan och miljön, därför är det viktigt att du funderar över om du verkligen behöver använda dig av kemiska bekämpningsmedel och att du undviker dem när det är möjligt.  

Vem får använda bekämpningsmedel?

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen. De delas in i tre behörighetsklasser, med olika krav.

 • Klass 3: får användas av alla.
 • Klass 2: du ska vara minst 18 år och genomgå en sprutförarkurs minst vart femte år (kurserna arrangeras av länsstyrelsen).
 • Klass 1: förutom klass 2-kraven krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Tillstånd och anmälan från miljönämnden

På dessa platser behöver du ansöka om tillstånd innan du får sprida bekämpningsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på förskolegårdar och skolgårdar,
 • på allmänna lekplatser,
 • inom vattenskyddsområden,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten. 

OBS! För ovan nämnda platser planerar regeringen att ändra reglerna. Om regeringens förslag går igenom kommer det från och med den 1 januari 2021 vara förbjudet att använda bekämpningsmedel på dessa platser. Kemikalieinspektionen kan få bevilja undantag från förbudet. Som förslaget ser ut nu, kommer endast klass 3-preparat att få användas inom dessa områden. Denna information kommer att uppdateras här när de nya reglerna gäller.

Om du ska sprida bekämpningsmedel på någon av följande platser, behöver du först anmäla detta till miljönämnden:

 • på idrottsanläggningar,
 • på banvallar,
 • i områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (hit räknas inte åkermark).

Det är förbjudet att sprida bekämpningsmedel på ängar och naturbetesmarker.

Blanketten för anmälan och ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Blanketten för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Läs mer om vattenskyddsområden i Karlstads kommun

Spill och avfall

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du meddela räddningstjänsten omedelbart. Om det har läckt ut ska du även kontakta markägaren och miljöförvaltningen. Rester av bekämpningsmedel är farligt avfall och ska hanteras separerat från annat avfall.

Dokumentera bekämpningen i en journal

All yrkesmässig bekämpning ska dokumenteras i en så kallad sprutjournal. Journalen måste sparas i minst tre år. På Säkert växtskydds webbsida finns exempel på en sprutjournal och handledning för hur den ska fyllas i.

Säkert växtskydds webbsida

Skyddsavstånd

Vid all bekämpning ska du ha ett skyddsavstånd mellan det bekämpade objektet och det som kan ta skada av bekämpningsmedlet. De skyddsavstånd som du använt vid spridningen ska dokumenteras i sprutjournalen.

Fast skyddsavstånd

Det grundavstånd som alltid ska användas kallas fast markanpassat skyddsavstånd och ska ge ett skydd mot marktransport av bekämpningsmedel. Avstånden är de samma år från år och kan gärna ritas in på en karta som bifogas sprutjournalen. Observera att andra eller hårdare krav kan ställas vid anmälningar eller ansökan om tillstånd.  

Du bör minst hålla följande fasta skyddsavstånd:

 • 2 meter till öppna diken, dagvatten- och dräneringsbrunnar,
 • 6 meter till sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor som är markerade som sådana på den topografiska kartan, skala 1:50 000,
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Anpassat skyddsavstånd

Skyddsavståndet varierar beroende på hur det blåser, vilken temperatur det är och vilken utrustning du har. Du kan ladda ned en app för att få hjälp och mer information.

Information om appen Hjälpreda för bestämning av anpassat skyddsavstånd 

Information om anpassat skyddsavstånd på Säkert växtskydds websida

Så här förvarar du bekämpningsmedel

Du bör förvara bekämpningsmedel i ett låst, välventilerat och frostfritt utrymme, du bör även ha en varningsskylt på dörren. Utrymmet ska vara väl invallat så att eventuella läckage inte kan komma ut i miljön. Kemikalier som kan reagera med varandra ska inte förvaras i samma invallning. Du bör även ha en förteckning över alla bekämpningsmedel som du förvarar. 

Så här fyller du på en besprutningsspruta

Besprutningssprutan ska fyllas på i fält eller på en biobädd. Om påfyllningen sker i fält ska du hålla ett skyddsavstånd på minst 30 meter till brunnar, diken, vattendrag och sjöar. Vatten till sprutan får inte tas direkt från vattendrag om det finns risk för att tillblandad vätska kan gå baklänges ut i vattendraget. På ytor med möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedlet eller på biobädd eller motsvarande ytor gäller istället 15 meters skyddsavstånd. Observera att andra eller hårdare krav kan ställas vid anmälningar eller ansökan om tillstånd. 

Tänk på det här när du använder bekämpningsmedel

Det finns mycket att tänka på när du  använder bekämpningsmedel, till exempel:

 • bespruta behovsanpassat,
 • använd så låg dos som möjligt,
 • använd om möjligt avdriftsreducerande utrustning,
 • spruta i lugnt och svalt väder,
 • använd så låg körhastighet på sprutan som möjligt,
 • spruta inte om det finns risk för grundvattenförorening,
 • var restriktiv med användning av bekämpningsmedel på jordar med låg mullhalt och hög vattenledande förmåga, liksom på marker med tunt jordlager över sprickig berggrund,
 • rengör sprutan i fält eller på en biobädd,
 • vattna inte marken de närmaste dagarna efter utförd bekämpning,
 • undvik sena höstspridningar.

Uppdaterad den