Miljöskydd

Avgifter för anmälan och tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Nyckelpiga

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och besöker ditt företag för att kontrollera att miljölagstiftningen följs. För det betalar du en avgift, en tillsynsavgift.

Vid tillsynen besöker vi ofta din verksamhet på plats, men kontrollen handlar också om att granska miljö- och årsrapporter eller andra uppgifter som du lämnar till oss.

En stor del av tillsynen riktas mot miljöfarliga verksamheter, de verksamheter som på något sätt kan påverka miljön eller orsaka annan störning i omgivningen. Några exempel är bensinstationer, biltvätthallar, skjutbanor, reningsverk eller sågverk. Tillsynen omfattar också kemikalietillsyn, till exempel butiker och stormarknader som handlar med kemiska produkter eller de som använder bekämpningsmedel.

Kontrollen kostar

Kommunfullmäktige har bestämt en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken

Tillsynstiden beror på din verksamhets art och omfattning. I avgiften räknas bland annat in tid för våra tillsynsbesök, restid, förberedelsetid, granskning av handlingar och utredningar.

Vilka avgifter gäller för just min verksamhet?

Taxebilaga 1 - för prövning och tillsyn inom miljöbalken

I taxebilaga 1 visas avgifter för tillsyn och prövning av bland annat enskilda avloppsanläggningar, kyl- och värmepumpanläggning, cisterner, förorenade områden, vattenverksamhet, hälsoskydd och kemiska produkter.

Taxebilaga 1

Taxebilaga 2 - för miljöfarliga verksamheter

Med hjälp av taxebilaga 2 fastställs antalet tillsynstimmar för olika typer av större miljöfarliga verksamheter. Årsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multiplicerat med timtaxan. Mindre verksamheter timdebiteras, avgiften är för närvarande 1183 kronor per hel timme handläggningstid.

Taxebilaga 2

Uppdaterad den