Miljöskydd

Avgifter för anmälan och tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Nyckelpiga

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och besöker ditt företag för att kontrollera att miljölagstiftningen följs. För det betalar du en avgift, en tillsynsavgift.

Vid tillsynen besöker vi ofta din verksamhet på plats, men kontrollen handlar också om att granska miljö- och årsrapporter eller andra uppgifter som du lämnar till oss.

En stor del av tillsynen riktas mot miljöfarliga verksamheter, de verksamheter som på något sätt kan påverka miljön eller orsaka annan störning i omgivningen. Några exempel är bensinstationer, biltvätthallar, skjutbanor, reningsverk eller sågverk. Tillsynen omfattar också kemikalietillsyn, till exempel butiker och stormarknader som handlar med kemiska produkter eller de som använder bekämpningsmedel.

Kontrollen kostar

Kommunfullmäktige har bestämt en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. OBS: i taxan anges 2021 års timavgift, timavgiften regleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet. Timavgiften för år 2022 är 1203 kronor.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun.pdf

Tillsynstiden beror på din verksamhets art och omfattning. I avgiften räknas bland annat in tid för våra tillsynsbesök, restid, förberedelsetid, granskning av handlingar och utredningar.

Vilka avgifter gäller för just min verksamhet?

Taxebilaga 1 - för prövning och tillsyn inom miljöbalken

I taxebilaga 1 visas avgifter för tillsyn och prövning av bland annat enskilda avloppsanläggningar, kyl- och värmepumpanläggning, cisterner, förorenade områden, vattenverksamhet, hälsoskydd och kemiska produkter.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun, bilaga 1.pdf

Taxebilaga 2 - för miljöfarliga verksamheter

Med hjälp av taxebilaga 2 fastställs antalet tillsynstimmar för olika typer av större miljöfarliga verksamheter, samt för anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Årsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multiplicerat med timtaxan. Timavgiften är för närvarande 1203 kronor.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun, bilaga 2.pdf

Taxebilaga 3 - för mindre verksamheter

Mindre verksamheter debiteras timavgift efter faktiskt utförd tillsyn, timavgiften är för närvarande 1203 kronor. De betalar alltså ingen fast årlig avgift utan får betala i efterskott när vi på miljöförvaltningen gjort ett besök eller utfört någon annan typ av tillsyn. Det gäller både mindre miljöfarliga verksamheter och vissa hälsoskyddsverksamheter.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun, bilaga 3.pdf

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer

Vi på miljöförvaltningen bedriver även tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer och vi tar ut en avgift för den tillsynen. OBS: i taxan anges 2021 års timavgift. Timavgiften regleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet. Timavgiften för år 2022 är 1203 kronor.

Här hittar du vår taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Uppdaterad den