Miljöskydd

Så överklagar du beslutet

Beslutet du fått från miljöförvaltningen kan överklagas skriftligt hos länsstyrelsen. I skrivelsen ska du dels ange vilket beslut du överklagar och hur du anser att beslutet ska ändras. Du bör också redogöra för varför ni anser att beslutet är felaktigt.

Skicka eller lämna ditt överklagande till miljönämnden som vidarebefordrar det till länsstyrelsen. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingar ha inkommit till nämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Adress

Miljönämnden
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

miljoforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den