Regler för olika branscher

Biltvätt och bilvård

Dammig bakruta med text

För dig som har en bensinstation, biltvätt eller bilverkstad finns många regler att ha koll på.

Du måste göra en anmälan till oss på miljöförvaltningen om du:

  • årligen hanterar mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle eller en miljon normalkubikmeter gas som motorbränsle.
  • har en biltvätt för fler än 5 000 personbilar per år, eller en tvätt för fler än 1 000 lastbilar eller andra fordon per år. 

E-tjänst för anmälan om miljöfarlig verksamhet

Blankett för att anmäla din miljöfarliga verksamhet

Om du har en anmälningspliktig verksamhet behöver du varje år skicka in en sammanställning över mängden sålda drivmedel, mängden farligt avfall och antalet tvättade fordon. Detta krav kan i vissa fall också ställas på mindre verksamheter som inte är anmälningspliktiga.

Skicka in din sammanställning via den här blanketten för årsrapportering

Koppla en oljeavskiljare till ditt golvavlopp

Om det finns ett golvavlopp i lokalen ska det vara kopplat till en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren ska ha ett optiskt och ett akustiskt larm och vara dimensionerad för din verksamhet.

Om oljeavskiljaren utsätts för ett stort vattenflöde krävs en större modell än om den bara ska ta emot smältvatten vintertid. För att oljeavskiljaren ska fungera måste du regelbundet kontrollera och tömma både slam och olja. När den är tömd ska den fyllas på med vatten upp till normalnivå.

Här kan du läsa mer om oljeavskiljare. 

För fordonstvätt krävs oljeavskiljare

För att få tvätta fordon måste du minst ha en rätt dimensionerad oljeavskiljare. Normalt sett behövs även kompletterande rening innan avloppsvattnet får släppas ut.

Här kan du läsa mer om oljeavskiljare. 

Riktlinjerna uppdateras

Vi håller på att uppdatera våra riktlinjer för fordonstvättar. I riktlinjerna står det bland annat om vilka krav vi ställer på fordonstvättar. Kontakta oss på miljöförvaltningen om du vill veta mer. 

Hantera dina kemikalier rätt

Kemikalier ska hanteras och förvaras så att risken för spill eller läckage till omgivningen minimeras och så att eventuellt spill inte sprids till marken eller vattnet.

Här kan du läsa mer om kemikalier

Så hanterar du ditt farliga avfall

Avfallet som uppstår i din verksamhet behöver hanteras på rätt sätt, så att risker för människors hälsa och miljön undviks. 

Här kan du läsa mer om avfall.

Tvätta inte bilen hemma på gatan

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för privatpersoner som tvättar bilen.

Uppdaterad den