Regler för olika branscher

Täktverksamhet

Täktverksamhet innebär att man utvinner och förädlar bland annat berg, grus och torv. Materialet används sedan i samband med exempelvis anläggning av vägar och byggnader, för tillverkning av asfalt och betong eller till växtförädling och energi.

Enligt miljöbalken krävs tillstånd av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD) för att få bedriva täkt av berg, grus, sand, jord, torv eller andra jordarter.

Länsstyrelsens webbplats

Husbehovstäkt

En husbehovstäkt är en täkt där materialet som bryts endast används till behovet inom den egna fastigheten/brukningsenheten. Materialet får inte säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Har du en husbehovstäkt kan du behöva anmäla det till miljöförvaltningen. Det gäller då den totalt uttagna mängden i täkten överstiger:

  • 10 000 ton naturgrus
  • 10 000 ton berg
  • 50 000 kubikmeter torv eller om verksamhetsområdet för torvbrytning är större än 5 hektar

Den totala mängden räknas från 1 januari 2008 och under hela den framtida brytningstiden i täkten. Det är du som verksamhetsutövare som själv ska dokumentera hur mycket material som tagits ut ur täkten.

Skicka din anmälan till oss senast sex veckor före det totala uttaget i täkten överskrider gränsnivåerna som nämns ovan. För täkter som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga kan ändå ett samråd med länsstyrelsen behövas avseende påverkan på naturmiljön. Till exempel om täkten ligger i ett känsligt område med avseende på landskapsbild, flora eller fauna.

E-tjänst för anmälan om miljöfarlig verksamhet

Blankett för att anmäla din miljöfarliga verksamhet

Uppdaterad den