Energi- och klimatrådgivning

Elanvändning - hur det fungerar och vad som påverkar kostnaderna

Här kan du läsa mer om vad elnät är, hur elhandeln ser ut, hur du kan påverka dina kostnader för elnätet och hur du sparar el. Vi vill hjälpa dig att få bättre koll på din elanvändning. Den smartaste kilowatten är den sparade kilowatten.

Elnät

Elnätet är den infrastruktur som transporterar energin från kärnkraft, vind, vattenkraft och solceller till oss elanvändare. Svenska Kraftnät förvaltar stamnätet och har till uppgift att bland annat transportera el från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet har mycket hög spänning. Stamnätet brukar kallas för elens motorvägar.

Se hur elbalansen ser ut just nu på Svenska Kraftnäts webb

Elektriciteten transporteras långa sträckor i stamnätet, leds därefter vidare via region- och lokalnätens ledningar för att slutligen nå ditt vägguttag. Då har den stegvis transformerats till 230 volt vilket är den spänning vi har i våra hem.

Elnätsverksamheten är ett monopol vilket innebär att du inte kan välja elnätsföretag. I Karlstads och Hammarö kommuner är det Ellevio som är elnätsägare förutom i Karlstad tätort där Karlstad el- och stadsnät är elnätsägare.

Till ellevio.se

Till karlstadsnat.se

Elhandel

Det finns många olika elhandlare i Sverige och du kan fritt välja vem du vill vara kund hos. Elproducenter och elhandlare köper och säljer el på den nordiska elbörsen Nord Pool. Elen som handlas är per timme och priset som sätt kallas för spotpris. Nord Pool ligger i Oslo och ägs av Svenska kraftnät tillsammans med de andra stamnätsföretagen i Norden och Baltikum.

Läs mer om Nord Pool

Hos Nord Pool kan du se priset i svenska kronor/Mega Watt timme. 402,98 kr/MWh är samma som 40,29 öre /KWh. Moms och andra avgifter tillkommer på fakturan hos elhandelsföretaget.

Se spotprisets förändring över tid hos Nord Pool

Sedan 2009 går utvecklingen mot en gemensam europeisk energimarknad. ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) organiserar de europeiska stamnätsägarna och arbetar för utvecklingen av en gemensam europeisk elmarknad.

Läs mer om ENTSO-E 

Dina elkostnader består av en elnätsavgift till nätägaren och en kostnad för förbrukade kilowattimmar (kWh) till elhandlaren. Genom att olika nätägare har olika priser och elen varierar så i pris är det svårt att säga hur stora dom olika delarna är, men grovt sett kan se att ca 1/3 är spottpriset 1/3 är nätavgifter och 1/3 är skatt och moms.

Det som påverkar kostnaderna till elnätet är

  • I vilket nätområde du är kund
  • En fast avgift som bland annat täcker kostnader för drift och underhåll av nätet samt skatter och myndighetsavgifter. För kunder till Ellevio påverkas den fasta avgiften av hur stor huvudsäkring du har. För dig med för stor huvudsäkring kan det finnas en möjlighet att säkra ner och därmed sänka din fasta kostnad. För kunder till Karlstad el- och stadsnät är den fasta delen av avgiften lägre men en effektavgift och en höglastavgift tillkommer. Detta innebär att du själv kan påverka din elnätsavgift utifrån när du använder elen.
  • Elöverföringsavgiften som är den rörliga delen som du betalar per överförd kilowattimme (kWh). Denna del av elnätsavgiften kan du påverka genom att använda mindre el.

Det som påverkar kostnaderna till elhandlaren är tillgång och efterfrågan på el och vilket elavtal du har. På energimarknadsinspektionen webbplats kan du läsa mer om fast pris med olika bindningstid, rörligt pris med eller utan bindningstid, mixavtal med både rörliga och fasta delar och anvisat pris.

Till energimarknadsinspektionen webbplats

Den smartaste kilowatten är den sparade kilowatten

Du kan få bättre koll på din elanvändning genom ett kundkonto hos din elnätsägare eller elhandlare. Det finns även appar som hjälper dig att följa din elanvändning. Du som är ansluten till Karlstad el- och stadsnät har tillgång till timvärden i och med effekttariffen. Du som är ansluten till Ellevio kan kontakta dem på 08-60 60 000 och meddela att du vill ha din elmätare timavläst. Hittills har tjänsten varit kostnadsfri men kontrollera att det även gäller dig för att vara säker.

Uppdaterad den