Energi- och klimatrådgivning

Uppvärmning

Här är några olika alternativ för att värma upp ett hus. Innan du byter system bör du börja med att se över ditt hus klitmatskal för att energieffektivisera. 

Se över väggar, tak och fönster först

Om du funderar på hur du vill värma ditt hus är kanske inte uppvärmning det du ska ta tag i först. Glöm inte att klimatskalet, det vill säga fönster, dörrar, väggar, tak och även ventilationen, är viktiga delar av huset. Har du till exempel dragiga fönster är det sannolikt där du ska börja energieffektivisera.

Det finns många uppvärmningsalternativ att välja bland. Vilka alternativ du har beror på ditt hus, din familj, var du bor och vilka möjligheter som finns där. Nästa generations hus, så kallade näranollenergihus/passivhus är så energieffektiva att det räcker med ett mindre och billigare uppvärmningssystem för värme och varmvatten.

Eldning med pellets eller ved

Ved och pellets är, precis som andra förnybara biobränslen, befriad från bränsle- och koldioxidskatt. Uppvärmning med en vedpanna bidrar inte till att öka växthuseffekten eftersom koldioxiden som avges vid förbränningen är samma mängd som det växande trädet en gång hämtat upp från uteluften.

Läs mer om eldning med ved eller pellets här.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningskällan för flerbostadshus och lokaler och kan vara ett bekvämt och miljövänligt uppvärmningsalternativ för många villaägare. Fjärrvärme innebär att husen i hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt kulvertnät.

Läs mer om fjärrvärme här.

Värmepumpar

Med en värmepump kan du ta vara på den låggradiga värme som finns i berggrunden, markens yt- eller djupskikt, en intilliggande sjö, uteluften, ventilationsluften eller i spillvatten. Vilken typ av värmekälla som är lämpligast beror bland annat på husets energibehov, befintligt värmesystem, planlösning och husets läge.

Välj rätt värmepump

En gammal tumregel var att välja en värmepump med en värmeeffekt på 65–70 procent av husets maximala effektbehov. Då räknade man med att det täckte cirka 95 procent av energibehovet för värme och varmvatten av värmepumpen. Det innebär att värmepumpen behövde en kompletterande värmekälla under de kallaste dagarna. Som oftast är en elpatron som sitter i värmepumpen men det kan även vara en separat el- eller biobränslepanna. Man dimensionerade värmepumpar så för att få så lite "start och stopp" som möjligt, för att förlänga livslängden på värmepumpen. Det har visade sig att el patron användningen ofta blev större än beräknat.

Idag finns det varvtalsstyrda värmepumpar. De kan täcka hela husets maximala effektbehov och är oftast mer energieffektiva än vanliga värmepumpar, men också lite dyrare i inköpskostnad. Om man vill optimera uppvärmningssystemet ytterligare kan man välja en värmepump som även har inbyggd styr- och reglerutrustning till huset. Det gör att värmepumpen inte behöver höja temperaturen på framledningen mer än nödvändigt. Det är även bra för plånboken att täcka hela effektbehovet för då blir elnätskostnaden lägre på grund av att hela Sverige snart har effekttaxa. Om man väljer en värmepump utan varvtalsstyrning för att täcka hela husets effektbehov kan man installera en arbetstank som gör att start och stopp blir färre. Om fler väljer värmepump som täcker husets hela effektbehov minskar Sveriges behov av att importera kolkraftsel dom kallaste dagarna på året och vi skulle istället kunna sälja ren el till Europa. 

Energimyndighetens häfte om hur du väljer rätt värmepump

Eldstad som komplement

En värmepump är beroende av el för att fungera och därför är uppvärmningen av huset helt beroende av el. Om du har möjlighet att ha någon typ av eldstad som inte är elberoende är detta ett bra komplement ur ett driftsäkerhetsperspektiv och det ger också en möjlighet att hålla nere elkostnaderna under årets kallaste dygn.

Klarar du krisen?

Alla uppvärmningssystem har olika för- och nackdelar. Utifrån dina förutsättningar kan det vara bra att tänka på hur du skulle klara en störning i värmeförsörjningen som långvarigt elavbrott eller driftstopp på fjärrvärmen. 

Läs mer om du kan klara krisen

Uppdaterad den