Klimat och energi

Klimatpriset hyllar klimatinsatser

Varje år delar Karlstads kommun ut ett klimatpris. Syftet med priset är att uppmärksamma kreativa aktörer som inom de senaste åren har gjort insatser som visat tydliga resultat inom området ”minskad klimatpåverkan”. 

Alla privatpersoner, föreningar, organisationer, företag som bor och/eller är verksamma inom Karlstads kommun kan nomineras till priset. Verksamheter inom kommunala förvaltningar och bolag kan dock inte tilldelas detta pris.

Kriterier för klimatpriset

  • Insatsen ska ha bidragit, och genomförts, extra positivt i arbetet med att minska växthusgasernas klimatpåverkan. Det kan gälla både inom eller utanför kommunen.
  • Priset ska i första hand ges för insatser som är innovativa.

Hur funkar det?

Klimatpriset består av ett inramat diplom och en prissumma på 25 000 kr. Priset kan delas på max två vinnare. Man kan bara vinna priset en gång. Nomineringar sker mellan den 1 oktober och 31 oktober varje år. Alla utom miljönämndens förtroendevalda får nominera kandidater till klimatpriset.

Lämna in nominering

Miljöförvaltningen utvärderar och sammanställer inkomna förslag. Vinnare av priset utses av miljönämnden under december varje år. Priset delas ut vid lämpligt tillfälle innan mars månads utgång påföljande år.

Pengar från kommunens klimatkonto

Klimatpriset finansieras av pengar från kommunens klimatkonto. Kommunen sätter in pengar på klimatkontot när kommunanställda reser med flyg och bil i tjänsten.

Tidigare vinnare

2020: Maria Fiskerud, insatser för fossilfritt flygande

Motivering: Att ersätta fossilt flygbränsle med bioflygbränsle är ett viktigt steg i att minska flygets klimatbelastning. Maria Fiskerud har länge, med ett stort engagemang och på ett initiativrikt sätt, jobbat för att minska klimatbelastningen från flyget. Hon har bland annat lett uppbyggnaden av Fly Green Fund, som hittills levererat i storleksordningen 1400 ton bioflygbränsle till svenska flygplatser. Maria har även varit drivande i innovationsklustret Fossilfritt flyg 2045, en nationell samverkansplats som ska bidra till att Sverige år 2045 har fossilfria flygtransporter.

2019: Postiljohan

Motivering: Postiljohan har genom tre decennier visat att leveranser av post via cykellösningar har varit både lönsamt och klimateffektivt. Lösningarna har utvecklats på innovativa sätt genom åren, där man även vågat testa nya saker som cykeltaxi och dagiscykel.

2018: HSB Värmland

Motivering: Att ställa om till en fossilfri och klimatsmart värld kräver tekniska lösningar, men också innovation inom affärsmodeller och tjänster. HSB Värmlands energiavtal lanserades först i Karlstad men har sedan spridit sig landet över och bidragit till mycket stora energieffektiviseringar. Med sitt nytänkande har de därmed bidragit till att inte bara sänka energikostnaderna för sina medlemmar, utan också till att bekämpa klimatförändringarna.

2017: Carina Haak, initiativtagare till Fritidsbanken

Motivering: Fritidsbanken bygger på en modell som förenar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, och dess framgångar har passerat få obemärkt. Idag finns Fritidsbanken på 45 orter och antalet ökar kontinuerligt. I Karlstad har Fritidsbanken funnits sedan augusti 2016 och gjort stor succé med över 2500 insamlade prylar och lika många utlån. Inget av det hade skett utan upphovspersonen bakom Fritidsbanken, Karlstadsbon Carina Haaks fantastiska idé och initiativkraft. Med lyhördhet för våra samhällsutmaningar och omtanke om sina medmänniskor har Carina visat att en persons idé kan göra stor skillnad.

2016: Tomas Stomberg för unik halkbekämpningsprodukt

Motivering: En hängiven uppfinnare och eldsjäl som helt på eget bevåg tagit fram en unik halkbekämpningsprodukt som gett eko i vinterväghållningsbranschen, både i Sverige och utomlands. Med medborgaren i centrum, och med sitt fantastiska driv att utveckla verksamheten, har Tomas skapat en produkt som ger stor klimatnytta. Förutom färre saltningstillfällen bidrar saltblandningen till minskad användning av tunga fordon och i förlängningen mindre utsläpp av växthusgaser. Säkrare cykelvägar är en fantastisk bonus! Tomas är lika unik som den saltblandning han experimenterat fram och visar att Karlstad är en kommun i framkant.

2015: Löfbergs och bostadsrättföreningen Hamngatan 32

2015 delade Löfbergs och Bostadsrättföreningen Hamngatan 32 på äran och prispengarna.

Motiving för Löfbergs: Med investeringar i världens första storskaliga testanläggning av solpaneler för värme och kyla, som ger eko utanför Sverige, har Löfbergs visat att miljöfrågan är en prioriterad fråga. Det långsiktiga arbetet samt målsättningen att vara Europas mest hållbara kaffekoncern skapar en stark framtidstro för det fortsatta arbetet med minskad klimatpåverkan.

Motivering för bostadsrättföreningen Hamngatan 32: Med vilja att tänka nytt och grönt har bostadsrättsföreningen Hamngatan 32 investerat i 457 kvadratmeter solceller till föreningens tak och fasader. Satsningen är ett bevis på ett aktivt miljöarbete som skapar delaktighet, minskar koldioxidutsläppen och skickar signaler att gröna investeringar är smarta investeringar.

Uppdaterad den