En miljösmart kommun

FOSSILFRI OCH KLIMATSMART KOMMUN

fossilfri och klimatsmart kommun

Ett av kommunens övergripande mål är att Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun. För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. Det betyder att ingen uppvärmning, elanvändning eller transporter sker med fossila bränslen som till exempel olja eller kol.

Varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet och agerande i klimatfrågan är viktig för att Karlstad ska nå klimatmålen. I vårt klimatarbete vill vi därför underlätta för Karlstadsbor att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det ska vara lätt för invånare och företagare i vår kommun att göra miljö- och klimatsmarta val.

Så här ligger vi till

Utsläppen av växthusgaser inom Karlstads kommuns geografiska gränser har halverats sedan 1990, och har minskat kontinuerligt de senaste åren i varierande takt. Det beror framförallt på utfasning av olja för uppvärmning, övergång till värmepumpar och fjärrvärme, samt åtgärder inom industrin. Det är en utmaning att fortsätta hålla denna minskningstakt efter att de mest lättillgängliga och kraftfulla åtgärderna har genomförts.

Våra resor och transporter står idag för hela 54 procent av utsläppen inom Karlstad kommuns gränser och utsläppen från transporter har till och med ökat något senaste året. Den största utmaningen inom transporter är att bryta bilberoendet och främja utvecklingen av en fossilfri fordonsflotta. Gå, cykla och resa kollektivt prioriteras.

Goda exempel på hur vi jobbar mot målet

  • Antalet resor med Karlstadsbuss ökar för varje år och övergången från dieselbussar till biogas- och elbussar i stadstrafiken bidrar till en positiv utveckling.
  • Antalet cykelresor har ökat med 30 procent på tio år.
  • Världens första anläggning för flygbiobränsle har öppnats i Karlstad.
  • Vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk på Heden har gjort att fjärrvärmen i Karlstad nu endast produceras med förnybar och återvunnen energi.
  • Karlstads bostadsbolag (KBAB) arbetar med energieffektivisering av sina fastigheter.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den