En miljösmart kommun

REN LUFT OCH VATTEN

ren luft och rent vatten

Ett av kommunens övergripande mål är att luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte skadas. Vi jobbar för att minska luftföroreningarna och att vattnet ska vara rent.

Luftföroreningar påverkar både hälsan och miljön. De kan göra människor sjuka och förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. Vi vill att luften i Karlstad ska vara så ren att människor och miljö inte skadas. Trots detta har luftföroreningar fortfarande stor negativ påverkan på människors hälsa och miljön.

I Karlstad är 20 procent av ytan täckt av vatten. Vi har nära till bad, båtliv och fiske. Dessutom hämtar vi vårt dricksvatten från Vänern. Det är helt naturligt att vi vill värna om alla våra sjöar och vattendrag. Vi vill att vattnet i Karlstads kommun ska vara så rent att växter, djur och människor inte påverkas negativt.

Så här ligger vi till

I Karlstad har luftkvaliteten de senaste årtiondena blivit allt bättre, men luftföroreningarna måste ändå fortsätta minska. Största utsläppskällorna är bilavgaser och det har en stor klimatpåverkan. Även om att motorer blir allt effektivare och nya mindre miljöskadliga bränslen utvecklas så ökar de totala trafikmängderna, bland annat av de särskilt luftpåverkande dieselbilarna.

Vårt kommunala vatten i kranen är ett av Sveriges bästa, men många av våra sjöar och vattendrag mår inte så bra som de borde. Det beror bland annat på övergödning. Många av dem är också försurade och behöver kalkas för att inte bli sämre. En positiv sak är att det näringsrika slammet från kommunens reningsverk är så rent att det används som växtnäring i jordbruket.

Goda exempel på hur vi jobbar mot målet

  • Vi har tagit fram en trafikplan med åtgärder för att minska luftföroreningarna. Genom åtgärderna finns det goda möjligheter att klara målet för kvävedioxid, bensen och ozon. Däremot ser vi en ökning av hälsofarliga partiklar som kräver ytterligare åtgärder.
  • Vi testar och utvecklar olika tekniker av gatuunderhåll och halkbekämpning för att minska partikelhalten.
  • Stadsbussarna i Karlstad körs numera på biogas, ett miljöanpassat bränsle med lägre utsläpp jämfört med andra drivmedel.
  • Vi bygger ut kommunalt avlopp till områden med enskilda avlopp vilket förbättrar vattenkvalitén och minskar övergödningen. 
  • Försurade sjöar kalkas regelbundet.
  • Slammet från kommunens största avloppsreningsverk Sjöstadsverket är miljöcertifierat. Det innebär att vi aktivt arbetar med att skapa en hållbar återföring av växtnäring.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den