En miljösmart kommun

VÄRNA BIOLOGISK MÅNGFALD OCH FRILUFTSLIV

värna biologisk mångfald och friluftsliv

Ett av kommunens övergripande mål är att den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. Karlstads rika och varierade natur är en fantastisk källa för friluftsliv och rekreation. Naturligtvis ska vi bevara och utveckla naturen, den biologiska mångfalden och friluftslivet. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera.

Så här ligger vi till

Skydd av flera naturområden i Karlstads kommun pågår, men arbetet med reservatsbildning går mycket långsamt framåt. Det innebär att andelen skyddad natur i stort sett varit densamma i Karlstad under de senaste åren. En orsak är den tydliga målkonflikten inom framförallt bostadsförsörjning. Det handlar om hur vi kan möta bebyggelseutvecklingen och samtidigt säkerställa biologisk mångfald och naturens värde för friluftslivet. Tillgången till grönområden har heller inte förändrats nämnvärt de senaste åren, men det ligger på en hög nivå i dagsläget.

Under de senaste åren har vi gjort många naturområden runt om i kommunen mer tillgängliga och besöksvänliga för vandring och naturupplevelser. Med båtbussarna kan man även nå naturen i skärgården. Det gynnar både hotade växter och djur knutna till de öppna strandmiljöerna och upplevelsevärdet för besökare.

Goda exempel på hur vi jobbar mot målet

  • Vi jobbar med restaurering av strandängar och sandstränder för att hindra att Vänerns stränder växer igen.
  • Kommunen har 18 vandringsleder med en sammanlagd sträcka på över 12 mil.
  • 7 av 10 Karlstadsbor är mycket nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur.
  • Vårt skogsbruk är miljöcertifierat.
  • Vi har bildat fyra naturreservat.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den