Kommunens arbete mot översvämningar

Översvämningsprogram

Karlstads kommun tog 2010 fram ett översvämningsprogram för Klarälven och Vänern. Programmet lägger fast hur kommunen ska arbeta för att möta dagens och framtida risker för översvämningar.

De senaste åren har Karlstads kommun gjort stora insatser för att öka kunskapen och ambitionsnivån i arbetet med översvämningar. Utifrån mätningar, information, data och erfarenheter har olika typer av analyser utförts som lett till kunskap och insikt hos tjänstemän och politiker. Sedan 2018 finns krav för att klara översvämningar med i samtliga planer som rör stadens utveckling. Flera översvämningsskydd är idag på plats och fler planeras. Idag är de flesta åtgärderna i programmet genomförda eller pågående, vilket gör att programmet är i behov av uppdatering. En uppdatering av översvämningsprogrammet sker 2023/2024. Med översvämningsskydd och aktivt arbete redan i planskedet blir staden en säkrare plats att bo på.

Uppdaterad den