Översvämning

Risk för översvämning

Flygbild över Karlstad som visar Klarälven

För att vi ska veta vilken risk bostäder och samhällsviktiga funktioner är utsatta för tittar vi på hur ofta vissa flöden och nivåer återkommer. Det gör det lättare att förhålla sig till risken. På grund av Karlstads läge påverkas vi både av höga flöden i Klarälven och hög vattennivå i Vänern.

Ett mått som är aktuellt när man pratar om översvämningar är det så kallade 100-årsflödet (Klarälven) eller 100-årsnivån (Vänern). Det innebär att vattnet når en så hög nivå att det i genomsnitt bara inträffar en gång på 100 år. Det går inte att förutsäga när en sådan nivå inträffar. Sannolikheten för att det inträffar är en på 100 för varje enskilt år men eftersom vi exponerar oss för risken under flera år blir den samlade risken större. Om vi till exempel exponerar oss för risken i 100 år är sannolikheten 63 procent att vi uppnår värdet.

Ett annat mått som används är det ”dimensionerande flödet” eller ”det högsta beräknade flödet” som det också kallas. Detta är ett flöde som är framräknat i enlighet med anvisningar för dammanläggningar. Det dimensionerande flödet bedöms i genomsnitt ha en återkomsttid på 10 000 år eller mer.

Klimatförändringarna påverkar

Klimatförändringarna spelar också in när det gäller översvämningar. Regeringen har gjort en klimat- och sårbarhetsutredning som visar att Sverige kommer att påverkas av detta och att risken för översvämningar kommer att öka. SMHI har klimatmodeller som visar på mindre snö men mer regn under höst och vinter i Karlstads området. Normalvattenståndet i Vänern i Karlstad är ca 44,65 m (RH 2000). En 100 års nivå i Vänern i Karlstad, med klimatfaktor och vindpåverkan, är enligt SMHI ca +46.54 (RH 2000). Vid översvämningen 2000/2001 var Vänern som högst 46,0 m (RH 2000). Sedan hösten 2008 har Vänern en ny tappningsstrategi som gör att de mest extrema nivåerna minskas.

Kritiska funktioner

Säkrad elförsörjning bedöms vara den mest kritiska faktorn under en översvämning. En översvämning skapar ofta problem långt innan man ser vatten på marken. Många sårbara installationer finns i källare och under mark som till exempel vatten- och avloppssystem och fjärrvärme.

Ökade regnmängder orsakar inte enbart högre flöden och nivåer i Klarälven och Vänern. När dagvattenledningarna blir fulla av regnvatten och inte kan forsla bort vattnet snabbt nog blir vattnet kvar på gatan eller rinner bakvägen till spillvattenledningar. I samband med detta ökar också risken för källaröversvämningar.

Läs mer om hur du skyddar din fastighet

Genom att studera tidigare översvämningar och dess konsekvenser kan vi lära oss mycket. När, var och hur översvämningar kan uppstå och vilka konsekvenser det hade på olika platser och på vilka anläggningar.

Uppdaterad den