Översvämning

Skydda din fastighet

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Orsaken till översvämning kan vara intensiva regn, höga vattennivåer och problem med vatten- och avloppsledningar. Genom olika förebyggande åtgärder kan du minska risken och begränsa skadorna på din fastighet.

Karlstads kommun tillsammans med Karlstadsregionens räddningstjänstförbund arbetar hela tiden för att se till så att vi har ett bra skydd för översvämningar.

Skulle vi drabbas av en allvarlig översvämning prioriteras viktiga samhällsfunktioner som till exempel kommunikationer, vård och omsorg samt el- och vattenförsörjning. Hur vi prioriteringen ser ut beror på den aktuella situationen.

I grunden ligger ansvaret för att skydda egendom mot skador orsakade av översvämningar och andra naturolyckor hos den enskilde fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. 

Karlstads kommun har tagit fram en broschyr som hjälp till fastighetsägare hur man kan skydda sin fastighet mot översvämningar både förebyggande och i akut läge.

Här kan du läsa broschyren om att skydda din fastighet från översvämning

Uppdaterad den