Översvämning

Vårflod

Efter en snörik vinter finns risk för en stor vårflod. Det innebär risk för översvämning i främst Skåre och Södra Sanna och att vatten kan leta sig in i källare. Här hittar du tips på vad du som bor i riskområden kan göra.

Störst risk i Skåre

Skåre är den plats i Karlstad som drabbas av problem först vid höga flöden i Klarälven. Det finns ett översvämningsskydd vid Torpnoret som kommer att skydda mot det mesta men når vattnet tillräckligt höga nivåer (850 kubikmeter/sekund), måste kommunen öppna skyddet.

I Stodene och Grava kan det uppstå problem för vissa villafastigheter och på Örsholmen finns risk att vi måste stänga av vid Västanvindsvägen och en gång- och cykelväg. Vid Södra Sanna kan vägen eventuellt svämma över vid höga flöden.

Risker vid strömmande vatten

Tänk på att förhållandena efter älvstränderna snabbt ändras när vattenståndet stiger. Vid höga flöden bildas även vattenvirvlar och underströmmar som snabbt kan dra iväg med en person som hamnar i vattnet. Var därför extra försiktig vid vistelse nära Klarälvens stränder.

Kommunens och fastighetsägares ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker än andra.

Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler (tillsammans med Ellevio) samt äldreboenden.

Tips till dig som privatperson

Vid höga flöden i Klarälven finns risk för källaröversvämningar. För att undvika skador kan du till exempel

  • Tömma källaren på saker.
  • Stänga eventuella ventiler på avloppsledningar.
  • Täcka för golvbrunnar med sandsäckar eller plastsäckar fyllda med jord.
  • Rensa dagvattenbrunnar och kontrollera stuprör så att de inte är stopp.
  • Följ nyhetsrapporteringen samt väderprognoser och varningar från SMHI.

Mer information om källaröversvämningar och vad du kan göra

Här kan du se aktuella vattennivåer

Här kan du se information om översvämning på Räddningstjänstens webb

Uppdaterad den