Sjöar och vattendrag

Skred och ras

Skred sker när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar röra på sig. I Karlstads kommun finns det risk för skred och ras vid framför allt Norsälven och Klarälven.

Om ni ser tecken som kan tyda på begynnande skred ber vi er kontakta kommunen.

Om varningstecken hos SGI

Mer information om skred hittar du hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Om skred hos MSB

Var är det skredrisk?

2015 gjorde både Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) översiktliga stabilitetsutredningar längs Norsälven och Klarälven som visar var det finns skredrisk. Nu undersöker kommunen hur stor risken är och vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella.

På länkarna nedan hittar material från SGI och MSB

Material från SGI

Material från MSB (ladda ner filen som heter "Karlstad 2015" som finns längre ned på sidan)

Kommunens handlingsplan

Kommunen arbetar med en plan för vilka områden som ska undersökas vidare och i vilken ordning detta ska ske. Norsbron är först ut.

Skredriskundersökning i Norsbron

En fördjupad stabilitetsutredning har gjorts för Norsbron 2017. Den visar att ett område med ca 10 bostadshus har för låg säkerhet mot skred.

För att öka säkerheten mot skred föreslår kommunen ett antal stabilitetshöjande åtgärder (bland annat erosionsskydd längs med östra älvkanten och avschaktning i området mellan Norsälvsvägen och Norsälven). Kommunen har ansökt om och fått tillstånd till vattenverksamhet, för att få lägga ut erosionsskyddet i älven.

Kommunen har sökt det statliga bidraget för skydd mot naturolyckor, för att finansiera upp till 60% av kostnaden för de föreslagna förstärkningsåtgärderna. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har meddelat att de inte har pengar i sin budget för Norsbron fram till år 2021, men efter det kan vi söka bidraget igen.

Fördjupad stabilitetsutredning Norsbron 170508

Plan för åtgärder

Vi jobbar i dagsläget med detaljprojekteringen för hur vi ska genomföra åtgärderna och stabilisera området. Vår plan är att börja åtgärder för att säkra området under sommaren 2021. Inför det kommer vi även diskutera medfinansiering med de boende i området. Vi kommer att kontakta fastighetsägarna kring detta under våren. 

Var uppmärksam på markförändringar

Det finns i nuläget ingen akut skredrisk kring Norsälven. Vi har bra koll på området och var det behövs åtgärder. Men om du som bor i området märker av förändringar i marken så får du gärna höra av dig till kommunen eller SOS alarm 112.

Det du ska vara uppmärksam på är:

  • Sprickor i marken
  • Stolpar eller träd som börjar luta
  • Ledningar som går sönder
  • Gatubelysning som slocknar

Andra områden där skredrisken utreds

Vi gör även utredningar av markförhållandena kring Pråmkanalen och Åstorpsbäcken. Vid Åstorpsbäcken har ett mindre ras upptäckts vilket lett till att vi gör en förstudie längs hela bäcken. Förstudien görs för att ta reda på vad vi behöver utreda mer och hur bäcken kan skyddas mot erosion. Det är viktigt att du som bor längs Åtorpsbäcken inte lägger trädgårdsavfall eller annat material, som innebär en lastökning, vid släntkrön eller i slänten mot bäcken. Denna extra last på slänten ökar risken för att stabiliteten försämras samt riskerar att döda marktäckande växlighet vilket ökar risken för erosion.  

Även längs Pråmkanalen har vi sett pågående erosion och markrörelser i slänten och gör därför en detaljerad stabilitetsutredning. Vi ser ingen akut risk för skred här men som alltid när du går nära vatten är det bra att vara uppmärksam. Gräsytorna intill Pråmkanalen sluttar ner mot vattnet, på vissa ställen kan lutningen vara ganska brant. Så var försiktig, eller gå istället på gång- och cykelvägen intill Pråmkanalen.

Frågor?

Hör gärna av er om ni har några frågor.

Ida Franklin, geotekniker
Ida.franklin@karlstad.se
Tfn: 054-540 70 32

Uppdaterad den