Kultur- och fritidsförvaltningen

Kafé Bfree - hbtq

Jobbar du hos oss bidrar du till att skapa förutsättningar för livsglädje, både för kropp och själ, genom att erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstads kommuninvånare.

Vi ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, konst i offentlig miljö, bibliotek och kommunarkiv. Hos oss finns också Alsters Herrgård, teaterbiografen Arenan, Ungdomens hus (UNO) och Seniorernas hus.

Vi står för drift och underhåll av idrottsplatser och motionsspår och stöttar på olika sätt kultur- och föreningslivet med både bidrag och arrangemangsstöd. Vi skapar bättre, roligare och mer hälsosammare dagar för Karlstadsborna.

Bad och sport

Vi har bad- och sportverksamheter som bedrivs i Sundstabadet och Vålbergs simhall samt i utomhusbadanläggningen Parkbadet Kronan. Sommartid arrangerar vi Sundstalägret, lägret Simtaget och utesimskolorna. 

Här finns till exempel massörer, friskvårdsinstruktörer, badmästare och receptionister. I café Källan jobbar kockar och cafépersonal. För att bassängerna ska skötas på bästa sätt har vi ett antal drifttekniker och våra vaktmästare och städare håller ordning i huset.  

Inför sommaren rekryterar vi ett antal simlärare, simlärarassistenter och idrottsledare som jobbar med Sundstalägret och våra simskolor. Löpande under året rekryterar vi även timpersonal.

Bibliotek och arkiv

I biblioteksverksamheten ingår stadsbiblioteket, barnbokbussen och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka. Här jobbar vi med läsfrämjande, mångfald, kulturupplevelser och medie- och informationskunnighet. Vi har också ett kommunarkiv som förvarar och vårdar kommunens historiska arkiv, som också fungerar som rådgivning i arkivfrågor och främjar arkivens användning i kulturell verksamhet och forskning.

Förvaltningsledning och stab

Här jobbar vi med väldigt varierande frågor som rör alla kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Här finns administration, kommunikation, ekonomi, personalfrågor och strategiska frågor. Vi har koll på papper, information, löner, anställningar och utreder olika uppdrag från våra politiker eller medborgare. Vi stöttar våra kollegor i hela förvaltningen genom exempelvis att arbeta med projektsamordning och med att säkerställa att lagar, policyer och andra styrdokument följs. Vi hanterar och ger också stöd kring kommunikationsfrågor och sköter förvaltningens diarium samt ekonomi- och personalfrågor.

Här finns HR-specialister, ekonomer, kommunikatörer, strateger, nämndsekreterare och registrator.

Is och grönt

Verksamheten is och grönt ansvarar för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner, idrottsplatser, motionsspår och skidspår runt om i kommunen. Dessutom ansvarar verksamheten för Racketcenter, en konstfrusen isbana i centrala Karlstad och en ishall i Vålberg. Vi som jobbar här har som uppgift att se till att Karlstadsborna och föreningslivet ett rikt utbud av spår, arenor, idrottsanläggningar och hallar för olika fritidsaktiviteter.

Här finns vaktmästare och traktorförare.

Kultur- och föreningsstöd

Kultur- och föreningsstöd ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, Skaparverkstan och kommunens kulturella programverksamhet. Vi beslutar också om stöd till föreningsverksamhet. Verksamheten handlägger inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, sköter bokningen av kommunens gymnastiklokaler och idrottsanläggningar och arbetar praktiskt med stöd vid arrangemang i Karlstad, både förvaltningens egna arrangemang och andras. Vi som jobbar här är med och skapar bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och föreningsliv i Karlstad.

Här finns fritidskonsulenter, projektledare för konst, projektledare för kultur, kulturassistent, kultursamordnare, receptionister och aktivitetsledare för vår drop-in-idrott.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet driver kommunens sju fritidsgårdar, fyra parklekar, ett aktivitetshus, Ungdomens hus (UNO), Fritidsknuten, Bfree, Älvan och Seniorernas hus. Verksamheten erbjuder barn, ungdomar, seniorer och människor med funktionshinder mötesplatser där ansvar, jämlikhet och hänsyn till varandra är bärande principer. Jobbar du inom öppen fritidsverksamhet är du en av de viktiga goda vuxna förebilderna för barn och unga i våra verksamheter. Du bidrar till att tillgodose besökarnas behov av fysisk aktivitet och kultur och ger möjlighet till mångsidiga upplevelser.

Här finns fritidsledare och fritidsledare i fält.

 

Uppdaterad den