Mark och lokaler

Upplåta mark för industri, handel och kontor

Det finns flera lediga tomter till upplåtelse för verksamhet med inriktning industri, handel eller kontor runt om i Karlstad kommun. Inom Karlstads tätort finns verksamhetsmark med inriktning industri, framför allt på Bråtebäcken. Det finns även ledig mark i tätorterna Edsvalla, Molkom, Skattkärr, Vålberg och Väse. Här kan du läsa mer om hur upplåtelse av mark går till.

Upplåtelse av mark

Teknik- och fastighetsförvaltningen upplåter verksamhetsmark med tomträtt. Upplåtelse med tomträtt innebär att kommunen fortsatt är markägare och marken upplåts att nyttja för en längre tid, vanligtvis 40 eller 60 år. Avtalet förlängs sedan periodvis enligt reglerna i jordabalken kap. 13. Tomträttshavaren betalar kvartalsvis en avgäld som beräknas som fastighetens markvärde multiplicerat med aktuell avgäldsränta. Avgälden omregleras vart tionde år. Tomträttshavaren har rättigheter och skyldigheter i det närmaste likställda de vid full äganderätt.

 Vid upplåtelse av mark finns bestämda regler och av kommunfullmäktige fastställda markpriser. Likaså gäller det för avgifter för t ex vatten- och avloppsanslutning och bygglov.

Fastighetsbildning

I de fall den tänkta tomten måste avstyckas från ett större markområde måste fastighetsbildning ske. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansöker om fastighetsbildningen som utförs av Lantmäteriet.

Inskrivning

Vid tomträttsupplåtelse ska tomträtten inskrivas i fastigheten. Det sker vid inskrivningsmyndigheten.

Markens ändamål

Den mark som upplåts av kommunen är i regel detaljplanelagd och avsedd för ett visst ändamål. Karlstads kommun strävar efter att kunna erbjuda alla typer av verksamhetsmark och arbetar därför löpande med att detaljplanelägga mark för att möjliggöra nya etableringar. Det är den för markområdet gällande detaljplanen som anger med vad och hur man får bebygga tomten.

De vanliga ändamålen för mark avsedd för verksamheter är industri, handel och kontor. I detaljplaner anges ibland en kombination av flera ändamål som t ex handel och industri eller industri och kontor.

Industriändamål: All slags produktion, lagring, och annan hantering av varor, men även partihandel, lager, tekniska anläggningar och bilförsäljning/verkstad samt de kontor, personalutrymmen etc. som behövs för industriverksamheten.

Handelsändamål: All slags köp och försäljning av varor och tjänster till allmänheten, samt service och hantverk av olika slag.

Kontorsändamål: Vanlig kontorsverksamhet liksom hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering.

Ej detaljplanelagd mark

I de fall mark önskas i ett område som i kommunens översiktsplanering och övriga intentioner för markanvändning överensstämmer med tänkt verksamhet men där detaljplan saknas måste en sådan upprättas innan upplåtelse och bygglov kan medges. Kostnaden för ny detaljplan och erforderliga undersökningar står exploatören för, vilket också regleras i avtal med teknik- och fastighetsförvaltningen.

Byggnader och anläggningar

På tomten får uppföras byggnader och anläggningar för verksamhet som överensstämmer med det i den gällande detaljplanen angivna ändamålet och med övriga planbestämmelser.

Byggnadsskyldighet

Kommunens avsikt är att upplåten mark ska bebyggas snarast möjlig och att verksamheten ska etableras. Därför ställs det i tomträttsavtalet krav på att byggnad om en viss storlek ska vara uppförd på fastigheten inom en 18- till 24-månadersperiod. Har inte tomten bebyggts inom den angivna tidsperioden har kommunen rätt att få ett vite. Vitets storlek beror av byggrättens omfattning och bestäms i markanvisningsavtalet. 

Inom fastigheten ska även uppföras parkeringsplatser i tillräcklig omfattning. Detta regleras också i markanvisningsavtalet.

Anslutning

En fastighet som kommunen upplåter är i normalfallet färdig att ansluta i tomtgräns till det kommunala nätet för vatten, avlopp och dagvatten. För att koppla på sig betalar tomträttshavaren anslutningsavgift enligt gällande taxa.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Bygglov

För att få bebygga tomten behövs tillstånd i form av bygglov. Ansökan om bygglov görs hos stadsbyggnadsförvaltningen. För bygglovsärenden tas en avgift ut. I vissa fall utgår även en så kallad planavgift för kostnader för framtagen detaljplan.

Bygglov och andra lov

Kontakt

Ingegerd Karlsson
Telefon: 054-540 66 04
E-post: Ingegerd.karlsson@karlstad.se 

Vi garanterar handläggare för markupplåtelse inom två veckor

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den