Mark och lokaler

Mark för industri, handel och kontor

Kommunen erbjuder lediga tomter för verksamhet med inriktning industri, handel eller kontor. Här kan du läsa mer om hur upplåtelse av mark går till.

Inom Karlstads tätort finns verksamhetsmark med inriktning industri, framför allt på Bråtebäcken. Det finns även ledig mark i tätorterna Edsvalla, Molkom, Skattkärr, Vålberg och Väse.

Upplåtelse av mark

Teknik- och fastighetsförvaltningen upplåter verksamhetsmark med tomträtt till industri, handel och kontor. Upplåtelse med tomträtt innebär att kommunen äger marken men att den lånas ut mot en avgift under en längre tid, vanligtvis under 40 eller 60 år. Avtalet förlängs därefter periodvis, enligt reglerna i jordabalken kap. 13.

Tomträttshavaren betalar en avgäld (avgift) varje kvartal. Avgiften beräknas utifrån fastighetens markvärde som multipliceras med aktuell avgäldsränta. Avgälden omregleras vart tionde år. Tomträttshavare har i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som vid full äganderätt.

Vid upplåtelse av mark finns bestämda regler och markpriser som fastställts av kommunfullmäktige. Detsamma gäller för avgifter för exempelvis vatten- och avloppsanslutning och bygglov.

Fastighetsbildning

I de fall den tänkta tomten måste avstyckas från ett större markområde måste det göras en fastighetsbildning. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansöker om fastighetsbildningen som sedan utförs av Lantmäteriet.

Inskrivning

När man gör en tomträttsupplåtelse ska tomträtten skrivas in i fastigheten. Det sker vid inskrivningsmyndigheten.

Markens ändamål

Den mark som kommunen upplåter är i regel detaljplanelagd och avsedd för ett visst ändamål. Karlstads kommun strävar efter att kunna erbjuda alla typer av verksamhetsmark och arbetar därför med att detaljplanelägga mark som ska möjliggöra nya etableringar. Det är den detaljplan som gäller för markområdet som anger med vad och hur man får bebygga tomten.

I en detaljplan är verksamhetsmark är vanligtvis avsedd för industri, handel och kontor. I detaljplaner anges ibland en kombination av flera ändamål som exempelvis handel och industri eller industri och kontor.

Industriändamål

Alla former av produktion, lagring och annan hantering av varor. Även partihandel, lager, tekniska anläggningar och bilförsäljning/verkstad samt kontor och personalutrymmen som behövs för industriverksamheten.

Handelsändamål

Alla former av köp och försäljning av varor och tjänster till allmänheten, samt service och hantverk av olika slag.

Kontorsändamål 

Vanlig kontorsverksamhet liksom hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering.

Ej detaljplanelagd mark

Om mark önskas i ett område som stämmer överens med kommunens översiktsplanering, men som ännu inte är detaljplanelagd, måste en detaljplan tas fram för att kommunen ska kunna upplåta marken och bevilja bygglov.

Kostnaden för att ta fram en ny detaljplan och för att utföra de undersökningar som följer med det står exploatören för, vilket ska regleras i avtal med teknik- och fastighetsförvaltningen.

Byggnader och anläggningar

Byggnader och anläggningar för verksamhet får endast uppföras på tomten om de överensstämmer med det ändamål som anges i den gällande detaljplanen och med övriga planbestämmelser.

Byggnadsskyldighet

Kommunen vill att upplåten mark ska bebyggas snarast möjligt så att verksamheten kan etableras. Därför ställer kommunen genom tomträttsavtalet krav på att den byggnad som anges i avtalet ska vara uppförd på fastigheten inom en 18- till 24-månadersperiod. Har inte tomten bebyggts inom den angivna tidsperioden har kommunen rätt att få ett vite. Vitets storlek beror på byggrättens omfattning och bestäms i markanvisningsavtalet. 

Inom fastigheten ska det även byggas parkeringsplatser i tillräcklig omfattning. Detta regleras också i markanvisningsavtalet.

Anslutning

En fastighet som kommunen upplåter är i normalfallet färdig att ansluta i tomtgräns till det kommunala nätet för vatten, avlopp och dagvatten. För att koppla på sig betalar tomträttshavaren anslutningsavgift enligt gällande taxa.

Läs mer om hur du ansluter till kommunalt vatten och avlopp

Bygglov

För att få bebygga tomten behövs tillstånd i form av bygglov. Ansökan om bygglov lämnas till stadsbyggnadsförvaltningen som även tar ut en avgift för bygglov. I vissa fall tar kommunen ut en så kallad planavgift för kostnader för den framtagna detaljplanen.

Läs mer om bygglov och andra lov

Kontakt

Ingegerd Karlsson
Telefon: 054-540 66 04
E-post: ingegerd.karlsson@karlstad.se 

Uppdaterad den