Oljecistern

Cisterner

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel som är större än en kubikmeter? Då behöver den kontrolleras regelbundet. Reglerna gäller både för dig som privatperson och för företagare.

Installation av cistern

I de flesta fall måste du anmäla eller ansöka om tillstånd innan du kan installera en ny cistern. Du gör det för:

  • oljecisterner i mark som är större än en kubikmeter
  • installation av oljecisterner utomhus som är större än en kubikmeter men högst tio kubikmeter (mer än 10 kubikmeter har räddningstjänsten tillsynen över).
  • lagring av mer än 250 liter petroleumprodukter inom vattenskyddsområden, inom primär/sekundär zon, enligt respektive föreskrift för vattentäkterna.

Anmäl i god tid innan du installerar cisternen.

För cisterner inomhus, utanför vattenskyddsområden och som är inspekterbar runt om och vars rörledning är synliga, behövs ingen anmälan.

Här är blanketten du behöver fylla i för installation av oljecistern

När det gäller större oljecisterner, eller om du förvarar bensin eller explosiva kemikalier, krävs oftast tillstånd. Det tillståndet söker du hos räddningstjänsten

I samband med installation av cistern ska en installationskontroll göras av ett ackrediterat (=godkänt) företag. För farmartankar som levereras "färdiga" på plats (all kringutrustning med till exempel pump är färdigmonterad) räknas installationskontroll utförd på verkstad.

Lagen kräver regelbunden kontroll av vissa cisterner

Enligt lag måste du ha återkommande kontroll på cisterner för eldningsolja, diesel och spillolja om cisternen är större än en kubikmeter. Exempel på sådana cisterner är spilloljecisterner, oljecisterner i mark (utomhus eller inne) och så kallade farmartankar hos lantbrukare och företag. Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat (=godkänt) av Swedac. Sök ackrediterade företag

Återkommande kontroll behövs

Alla cisterner och rörledningar utsätts med åren för slitage och skador, till exempel kan ståltankar rosta och plasttankar skadas av marksättningar. Därför ska du kontrollera din cistern vart sjätte eller tolfte år beroende på vilken typ av cistern du har. Du hittar information om vilket intervall som gäller för just din cistern på det senaste besiktnings- eller installationsprotokollet.

Inom vattenskyddsområden ska kontrollen göras med ett intervall av tre eller sex år om det saknas invallning.

Revisionskontroll

En revisionskontroll ska utföras av cisternen vid ändrad användning, efter skada, vid flyttning eller om rörledningar eller slangledningar har flyttats eller på annat sätt ändrats. Kontrollen ska ske av ett ackrediterat företag.

Spara kontrollrapporten

När kontrollen är gjord får du en kontrollrapport som är viktig att spara. Protokollet är ditt bevis på att kontrollen är gjord och du ska kunna visa upp den om du får frågor.

Extra viktigt vid vattenskyddsområde

Om cisternen medför en större miljörisk än normalt, till exempel om den är placerad inom ett vattenskyddsområde, kan vi begära att du skickar in kontrollrapporten eller gör andra åtgärder för att kontrollera att cisternen uppfyller kraven.

Informationsblad om oljecisterner 

Anmäl om du tar din cistern ur bruk

När oljecisternen tas ur bruk ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Du måste också tömma och rengöra cisternen samt göra påfyllningsanordningen obrukbar, exempelvis genom att ledningarna tas bort eller plomberas och att överfyllnadsskyddet tas bort.

Det är lämpligt att anlita ett saneringsföretag för att göra det arbetet. Avfallet från saneringen ska också tas omhand som farligt avfall.

Efter att cisternen tömts och gjorts ren bör du helst gräva upp och ta bort cisterner ur marken. Om den inte tas bort ska den fyllas med sand för att undvika framtida sättningar.

E-tjänst för att avanmäla din oljecistern

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den