Tillstånd, regler och tillsyn

Kemikaliehantering

Burkar och flaskor med olika kemikalier i, som står på en hylla.
Kemikalier ska förvaras på rätt sätt så att de inte kan spridas till miljön om det blir ett läckage.

Kemikalier ska hanteras så att risken för spill eller läckage till omgivningen minimeras och så att ett eventuellt spill inte kan spridas vidare till marken eller vattnet.

Vid ett spill eller en olycka kan konsekvenserna för miljön och kostnaderna för sanering bli stora. För att undvika att kemikalier kommer ut i omgivande mark eller vatten måste du som är verksamhetsutövare ha den kunskap som behövs och ha lämpliga skyddsåtgärder som minskar riskerna.

En genomtänkt egenkontroll minskar riskerna

En genomtänkt och välfungerande egenkontroll minskar risken att en olycka sker och den minskar även konsekvenserna av olyckan.

Egenkontrollen bör bland annat innehålla:

 • rutiner för regelbundna riskbedömningar av verksamheten och kontroller av exempelvis kemikaliebehållare,
 • rutiner för att hantera spill eller läckage,
 • rutiner för hur ni säkerställer att personalen har den kunskap som behövs.

Skyddsåtgärder minskar riskerna

Du som är verksamhetsutövare behöver göra en bedömning över vilka skyddsåtgärder som behövs utifrån vilka kemikalier som du förvarar, vilken mängd som förvaras, kemikaliernas farliga egenskaper och hur känslig omgivningen är. Tänk på att även farligt avfall behöver förvaras på ett säkert sätt. Nedan listar vi några exempel på skyddsåtgärder som förhindrar olyckor och läckage till miljön, exemplen är vägledande och inte generella krav.

Exempel på skyddsåtgärder:

 • Kemikalier bör alltid förvaras på en tät och beständig yta. Spill och kladd vid förvaringsplatsen vittnar om att hanteringen inte är tillräckligt bra.
 • Kemikalier som förvaras inomhus bör förvaras i utrymmen utan golvavlopp.
 • Kemikalierna bör förvaras invallade för att minska risken att en kemikalie rinner ut i avloppet eller ner i marken. Invallningen ska vara av ett beständigt och tätt material och rymma hela den största behållarens volym och minst 10 % av de övriga behållarnas volymer. Vid förvaring utomhus ska tak eller regnskydd finnas.
 • Kemikalier som kan reagera med varandra, till exempel syror och baser, bör förvaras åtskilda och i olika invallningar.
 • Absorptionsmaterial bör finnas lätt tillgängligt.
 • Droppskydd eller spilltråg bör finnas där det är troligt att det blir spill eller läckage.
 • Om kemikalierna förvaras utomhus där det förekommer trafik, behöver det finnas påkörningsskydd.

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter behöver ha en kemikalieförteckning

Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktigt behöver du ha en lista över alla kemiska produkter som hanteras i din verksamhet, en så kallad kemikalieförteckning. Alla kemiska produkter som är märkta med ett faropiktogram ska finnas med i förteckningen.

Kemikalieförteckningen ska ha uppgifter om:

 • produktens namn,
 • produktens användningsområde,
 • använd mängd per år, eller maximalt lagrad mängd per tillfälle,
 • information om produktens hälso- eller miljöfarlighet (till exempel "Kan orsaka allergisk hudreaktion"),
 • produktens klassificering med avseende på miljö- och hälsofarlighet (till exempel "H317 – Hudsensibilisering").

Uppgifterna om produkten finns i dess säkerhetsdatablad.

Använd gärna någon av dessa mallar till din kemikalieförteckning: 

Mall i PDF för en förenklad kemikalieförteckning

Mall i Excel för en utökad kemikalieförteckning

Säkerhetsdatabladen beskriver kemikaliernas farliga egenskaper

Alla kemikalier som är märkta med ett faropiktogram har ett säkerhetsdatablad som bland annat innehåller information om produktens farliga egenskaper och hur produkten ska hanteras på ett säkert sätt. Dessa säkerhetsdatablad behöver du som har en verksamhet ha tillgängliga i en pärm eller digitalt i en databas. Säkerhetsdatabladet ska vara skrivet på svenska och du får det via din kemikalieleverantör. Det är inte preciserat i lagstiftningen hur gammalt ett säkerhetsdatablad får vara, men generellt rekommenderas att de inte bör vara äldre än tre år.

Här kan du läsa mer om säkerhetsdatablad 

Välj kemiska produkter som är mindre farliga

När du använder eller säljer olika kemiska produkter ska du alltid försöka välja de produkter som är minst farliga för människor och miljön, det säger den så kallade produktvalsprincipen i miljöbalken. Du kan använda dig av Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO för att få hjälp att välja mindre farliga produkter, men du kan även välja produkter som har en miljömärkning så som Svanen eller Bra miljöval. 

Här hittar du kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO

Uppdaterad den