Tillstånd, regler och tillsyn

Lantbruk och hästhållning

Traktor på en åker
Det finns bestämmelser för hur du som jordbrukare ska förvara och hantera kemikalier.

Här kan du som driver lantbruk eller har hästar läsa mer om hanteringen av gödsel, kemikalier, avfall och döda djur.

Gödsel ska hanteras så att näringsläckaget blir så litet som möjligt

Gödsel ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödslet som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Här kan du läsa mer om gödselhantering

Att använda kemikalier och bekämpningsmedel

Inom jordbruket används ett stort antal kemikalier både för maskinunderhåll och för kemisk bekämpning. Det finns bestämmelser för hur du ska förvara och hantera kemikalier. Inom vattenskyddsområde kan du behöva söka tillstånd för hantering av bekämpningsmedel.

Oljecisterner ska besiktigas

Om du har en cistern över 1 kubikmeter (m3) ska den besiktigas regelbundet av ett kontrollföretag. När du ska installera en ny cistern anmäler du det till miljöförvaltningen.

Här kan du läsa mer om cisterner

Hantering av döda djur

Kadaver från djur som människor har hand om ska tas om hand på ett säkert sätt - dels för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar till levande djur och dels för att undvika besvär för omgivningen. Döda produktionsdjur, som till exempel kor, grisar, får, och fjäderfä, får inte flyttas på något annat sätt än genom att Svensk lantbrukstjänst hämtar dem.

Det finns ett undantag för hästar och sällskapsdjur (till exempel kanin, hund och katt). De får grävas ner efter anvisningar från miljöförvaltningen.

Förvaring och hantering av avfall

Avfall som inte kan återanvändas ska i första hand återvinnas som material, i andra hand som energi och i sista hand lämnas till deponin. Du får inte ta hand om ditt avfall själv utan det ska lämnas till en godkänd mottagare.

Här kan du läsa mer om avfall

Ensilageplast ska återvinnas

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Det är förbjudet att själv elda ensilageplast. Svepretur hanterar återvinning av ensilageplast och ordnar speciella uppsamlingsplatser.

Klicka här för att komma till svepretur.se

Fler än 100 djurenheter ska anmälas

Om du planerar att hålla över 100 så kallade djurenheter måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen. Djurenheter är ett mått på djurens miljöpåverkan, till exempel är en häst en djurenhet medan 100 hönor är en djurenhet. Mer uppgifter om vilka djurenheter olika djurslag motsvarar finns i Miljöprövningsförordningen.

Läs miljöprövningsförordningen (2013:251) här

Här hittar du blanketten för anmälan av jordbruk

Tillstånd krävs om du har fler än 400 djurenheter

För anläggningar som har en stadigvarande har över 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar krävs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs även för anläggning för en djurhållning med mer än 40 000 platser för fjäderfän, mer än 2 000 platser för växande grisar tyngre än 30 kilogram eller mer än 750 platser för suggor.

Tillståndspliktiga anläggningar för fjäderfän och svin har särskilda krav

Anläggningar som är tillståndspliktiga för hållning av fjäderfän eller svin omfattas även av EU-lagstiftningen om industriverksamheter och därmed av den svenska industriutsläppsförordningen (2013:250). Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 

Läs industriutsläppsförordningen (2013:250) här

Läs mer om ansökan om tillstånd på länsstyrelsens webbplats

Anmälan om uppodling av annan mark till jordbruksmark

Uppdaterad den