Tillstånd, regler och tillsyn

Muddring

I samband med muddring kan du behöva ta kontakt med flera olika myndigheter. Den första kontakten tas lämpligen med länsstyrelsen.

Muddring är en anmälningspliktig vattenverksamhet

Muddring är en form av vattenverksamhet som behöver anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar normalt ärende för yttrande till miljöförvaltningen.

Här kan du läsa mer om muddring på länsstyrelsens webbsida

Upplag av muddermassor är anmälnings- eller tillståndspliktigt

I samband med muddring uppstår blöta massor som ska hanteras på något sätt. Muddringsmassor klassificeras som avfall, oavsett om sedimenten är förorenade eller ej.

Uppläggning av muddringsmassor på land är miljöfarlig verksamhet och kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Är föroreningsrisken med massorna ringa ska det anmälas till miljöförvaltningen. Om föroreningsrisken inte är endast ringa eller om mängden muddermassor överstiger 1000 ton krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Bygglov kan behövas

För muddringsarbetet kan även bygglov eller strandskyddsdispens behövas.

Här kan du läsa mer om bygglov

Dumpning av muddermassor

I vissa fall kan det vara aktuellt att dumpa muddermassor i ett vattenområde och då behövs tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten.

Mer om dumpning av muddermassor i vatten på Havs- och vattenmyndighetens webbsida

Uppdaterad den