Tillstånd, regler och tillsyn

Tillgänglighet i lokaler

Lysrör
Dålig belysning är ett enkelt avhjälpt hinder.

Karlstads kommun vill att alla människor oavsett fysiska förutsättningar ska ha tillgång till både stadsmiljö och publika byggnader. Enligt Boverkets föreskrifter ska enkelt avhjälpta hinder undanröjas i alla lokaler dit allmänheten har tillträde.

Vilka lokaler och platser berörs?

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • avsaknad av ledstänger
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • dålig belysning
 • dålig ljudmiljö
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • bristfällig skyltning
 • brister i utformning och placering av fast inredning.

Att installera en hiss eller bygga om en toalett är normalt sett inte ett enkelt avhjälpt hinder.

Vem ansvarar?

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret. I de flesta fall är det byggnadens ägare, men det kan istället vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal som ska åtgärda hindret. Ofta är det praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare. Hur ansvarsfördelningen mellan ägaren och verksamhetsutövaren ser ut kan behöva klargöras i det enskilda fallet.

Vad händer om hinder inte åtgärdas?

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun har ansvaret att se till så att reglerna följs. Vi kan besluta om viten och förelägganden om ägaren eller verksamhetsutövaren inte åtgärdar brister.

Kontakt

Om du har några frågor eller vill anmäla en lokal som inte följer reglerna kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på tel 054-540 00 00 eller via e-post stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder hos Boverket

Checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpta hinder

Uppdaterad den