Tillstånd, regler och tillsyn

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD

Rinnande vatten i handfat

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda.

IMD – individuell mätning och debitering

Regeringen beslutade i november 2019 att ställa krav på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Dessa krav började gälla den 1 juli 2021. IMD innebär att värmeenergi som tillförs huset och kostnaden för detta fördelas mellan lägenheterna. Individuell mätning och debitering tillämpas för el, men kan också förekomma för tappvarmvatten.

De byggnader som omfattas av IMD är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. I dessa byggnader är sannolikheten störst att en besparing som följd av sänkt innetemperatur ska uppväga kostnaderna för mätutrustningen.

Möjlighet till undantag

Det finns ett antal undantag från kravet på IMD. Byggnadsägaren behöver inte installera IMD värme om det är olönsamt eller om det inte är tekniskt genomförbart. Om byggnadsägaren kommer fram till att byggnaden är undantagen från kravet behöver inte detta redovisas för tillsynsmyndigheten, kommunen.

De tekniska undantagen gäller exempelvis för byggnader som har luftburen värme eller för byggnader vars värden förvanskas om byggnaden är särskilt värdefull. Det kan finnas andra situationer motsvarande de som anges ovan som inte kan anses vara tekniskt genomförbara i byggnaden.

Värme

Kravet på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller de byggnader som har sämst energiprestanda uttryckt som primärenergital. Den som äger ett flerbostadshus som har ett primärenergital som överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.

Dessa gränser baseras på hur energiprestanda beräknades i energideklarationer som upprättats från den 1 januari 2019 fram till den 31 augusti 2020. I en energideklaration som har upprättats efter den 31 augusti 2020 finns värdet på primärenergitalet som ska användas i en tabell i en bilaga sist i energideklarationen.

Byggnadsägare som har hus som underskrider kravet på IMD behöver inte göra något. Det är på tillsynsmyndighetens (byggnadsnämnden) anmodan som man ska kunna visa att byggnaden har energiprestanda som är bättre än kravet för IMD.

Tappvarmvatten

Den som äger ett flerbostadshus och som efter den 1 juli 2021 utfört eller tänker utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska installera system för IMD av tappvarmvatten.

Även här finns möjligheten till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Viktiga datum

  • 1 juli 2021 – IMD för uppvärmning ska ha installerats om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. Skälen kan vara ekonomiska eller tekniska. IMD för tappvarmvatten ska installeras efter detta datum om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.
  • 1 juli 2023 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad.
  • 1 juli 2026 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med annan ombyggnad.

Mer information

På Boverkets webb finns mer information och länkar.

Du kan också kontakta bygglovsenheten vid frågor och funderingar. 
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00 

 

Uppdaterad den