Tillstånd, regler och tillsyn

Nya taxor 2023

Från och med 1 januari 2023 höjs ett antal taxor i Karlstads kommun. Den markupplåtelseavgift som togs bort tillfälligt för företag, som en lättnad under pandemin, återinförs.

I takt med att Karlstad växer har behovet av att justera ett antal taxor ökat för att kommunen ska hänga med i marknadens prisutveckling. Den 8 december tog kommunfullmäktige beslut om att ett antal taxor i Karlstads kommun höjs från och med 1 januari 2023.

Markupplåtelse

Under pandemin, 2021 och 2022, har avgiften för markupplåtelse för uteserveringar, food-trucks, torghandel och trottoarpratare varit tillfälligt borttagen som en lättnad för företag. Från och med 1 januari 2023 återinförs taxan eftersom pandemirestriktionerna är borttagna.

Översyn för marknadsmässig prissättning

Karlstads centrum växer och i och med det behöver zoner och priser för markupplåtelse revideras. Prissättning och zonindelning har gjorts i jämförelse med kommuner med liknande marknadsförutsättningar som Karlstad.

Med den nya utökade zonindelningen och prissättningen täcker vi upp hela kommunen vilket ska göra det enklare att exempelvis söka tillstånd för uteservering i hela kommunen.

Ny evenemangsyta på Stora torget

 En ny zonindelning har gjorts på Stora torget, vilket innebär att torghandeln inte ska påverkas av mindre evenemang. Större evenemang kan fortfarande boka hela torget.

Avgift för att använda gatumark med avgiftsbelagd parkering

Inför 2023 finns nu även en avgift för upplåtelse som sker på gatumark på betalparkering, kostnaden blir enligt fastställd taxa och zon som gäller för de parkeringsplatserna.

Här hittar du de nya taxorna för markupplåtelse.

Vatten- och avlopp

Taxan för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxan) höjs. Den nya taxan innebär att brukningsavgiften höjs med 14 procent och att anslutningsavgiften höjs med 9,3 procent. Bakgrunden till höjningen av taxan är kraftigt stigande ränte- och elkostnader som påverkar VA-verksamheten.  

VA-taxan är uppdelad i brukningsavgift och anslutningsavgift 

VA-taxan är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter. Brukningsavgiften beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. Det är en årlig kostnad. Anslutningsavgift tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet och det är en engångskostnad. 

Här hittar du de nya taxorna för vatten- och avlopp.

Fettavskiljare

Taxan för fettavskiljare förblir oförändrad.

Tillsyn enligt miljöbalken

Timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken höjs med 120 kr, det vill säga från 1 203 kr (2022) till 1 323 kr (från och med 1 januari 2023). Det berör bland annat miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter. Det påverkar även verksamheter som betalar fast årlig avgift för tillsyn utifrån miljöbalken, samt timkostnaden för handläggning av ärenden och för uppföljning av bostadsklagomål eller klagomål på nedskräpning.

Här hittar du nya taxan för tillsyn enligt miljöbalken.

Renhållning

Ökade kostnader för drivmedel samt inköp av bland annat matavfallspåsar är de främsta anledningarna till att renhållningstaxan höjs 1 januari 2023.

Grundavgiften höjs med 6 procent, den rörliga avgiften med 15 procent och tilläggsavgifterna med 6 procent.

Renhållningstaxan är uppdelad i tre delar

Renhållningstaxan baseras på en grundavgift, en rörlig avgift och slutligen tilläggsavgifter. Grundavgiften är en fast årsavgift som alla kunder betalar. Avgiften täcker driften av Karlstads sex återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, kundservice och utveckling. Grundavgiften höjs med 6 procent från och med 1 januari 2023.

Den rörliga avgiften, som täcker våra kostnader för sophämtningen, kan du själva styra över baserat på vilket abonnemang du väljer. I Karlstad har vi en miljöstyrande taxa vilket innebär att avgiften blir lägre om du sorterar ut ditt matavfall. I snitt höjs den rörliga avgiften med 15 procent 1 januari 2023.

Tilläggsavgifter är tjänster som innebär att Karlstads Energi hämtar avfall oftare än en gång i veckan, att vi behöver tömma ett överfullt kärl eller container utanför ordinarie hämtning med mera. Tilläggsavgifterna höjs med 6 procent 1 januari 2023.

Här hittar du de nya taxeförskrifterna för renhållning 

Uppdaterad den