Tillstånd, regler och tillsyn

Tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter - tillstånd och anmälan

Det krävs tillstånd för att sälja tobak. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från Karlstads kommun för att få sälja tobak. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver. Vid försäljning av folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det i förväg.

Tillståndsplikt för försäljning av tobak

Tillståndsplikten gäller för alla. Även du som anmält försäljning och har tillåtelse att sälja tobak sedan tidigare måste därför ansöka om tillstånd. Partihandlare, som tidigare inte har behövt anmäla försäljning till kommunen, behöver också ansöka om tillstånd för att sälja tobak.

Krav på dig som ansöker om försäljningstillstånd

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret så kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak. Tillståndsenheten gör en enskild bedömning i varje ärende.

 Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om försäljningstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen, får kommunen besluta att handläggningstiden ska förlängas med högst fyra månader.

Egenkontroll

Det ställs också krav på dig som söker försäljningstillstånd om egenkontroll. För att beviljas tillstånd måste du därför bifoga ett egenkontrollprogram som är lämpligt för din verksamhet till din ansökan.

Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå

  • hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis ålderskontroll
  • information till personal
  • märkning och spårbarhet av tobak.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla.

Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan om tillstånd. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften återbetalas inte om du får avslag på din ansökan.

  • Ansökan stadigvarande försäljningstillstånd – detaljhandel: 8000 kr.
  • Ansökan stadigvarande försäljningstillstånd – partihandel: 8000 kr.
  • Ansökan tillfälligt försäljningstillstånd (inkl. tillsynsavgift): 5000 kr.

Tillsynsavgift

Karlstads kommun gör kontinuerligt tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. För detta tar Karlstads kommun ut en årlig tillsynsavgift.

Värt att veta om försäljningstillstånd

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak.

Krav ställs bland annat på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull.

Tillsynen i butiken utförs av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp används också.

För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter krävs endast en anmälan – inget tillstånd för att få sälja varorna.

Folköl 

För att sälja eller servera folköl (öl mellan 2.25 och 3,5 volymprocent alkohol) måste du anmäla hanteringen till oss i förväg. Mat ska serveras samtidigt. Har du serveringstillstånd får du även servera folköl, eftersom tillståndet redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Läs mer om försäljning av folköl på Folkhälsomyndighetens hemsida

E-cigaretter

Du måste anmäla försäljning av elektroniska cigaretter till oss innan den påbörjas. Elektroniska cigaretter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Läs mer om e-cigaretter på Folkhälsomyndighetens hemsida

Så här ansöker du

E-tjänst för tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Blankett för ansökan om tobak

Blankett för anmälan om folköl och e-cigaretter

Blankett för anmälan om tobaksfria nikotinprodukter

Blankett för återtagande av försäljningstillstånd

Vill du ha mer information? Kontakta oss!

Telefon Kontaktcenter: 054-540 00 00. E-post: serveringstillstand@karlstad.se

Uppdaterad den