Eleverna trivs på Nobelgymnasiet

En drogfri skola

Två elever ler mot varandra och står vid ett biljardbord.

Nobelgymnasiet vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning och möjlighet att uppnå goda studieresultat, samt erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö. Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven, för andra elever och personal.

Skolan har skyldighet att vidta förebyggande åtgärder samt ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön. Nobelgymnasiet verkar aktivt för en drogfri skoltid genom exempelvis utförande av drogtester av arbetsmiljöskäl samt vid oro eller misstanke kring en elev

Uppdaterad den