Boende för vuxna

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp i din vardag. Du har en funktionsnedsättning som till exempel autism eller utvecklingsstörning.

En gruppbostad består av 4-6 lägenheter i samma byggnad. Du får en egen lägenhet i gruppbostaden. Du har också tillgång till gemensamma utrymmen.

I gruppbostaden finns personal dygnet runt.

Hitta och jämför alla gruppbostäder.

Att bo i gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som har ett stort behov av:

 • Hjälp och stöd av personal dygnet runt.
 • Att ha personal väldigt nära.
 • Att få direkt och spontan hjälp av personal flera gånger om dagen.
 • Hjälp och stöd med omvårdnad. Omvårdnad kan vara att få hjälp och stöd med sin hygien, klädsel och att förflytta sig i och utanför bostaden.
 • Hjälp och stöd för att vara tillsammans med andra, vänner och familj.

Vad är en gruppbostad

En gruppbostad är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. Du har en egen lägenhet. I det gemensamma utrymmet kan du träffa andra som bor i gruppbostaden och personalen. I gruppbostaden får du stöd av personal för att du ska känna dig så självständig som möjligt. 

Ditt ansvar som hyresgäst

Karlstads kommun har förstahandskontraktet för din lägenhet som du sedan hyr av kommunen. Du skaffar själv det du behöver i lägenheten. När du hyr en lägenhet är du hyresgäst.

Som hyresgäst har du ett stort ansvar. Hyreslagen gäller för dig som för alla andra hyresgäster. Det betyder att du måste sköta lägenheten som du hyr. Om du har balkong eller uteplats ska du sköta den också.

Som hyresgäst får du inte störa dina grannar med till exempel hög musik eller stora fester. Om något i lägenheten eller huset förstörs av dig eller dina gäster är det du som hyresgäst som får betala.

Det är du som bestämmer i din lägenhet. Andra får inte gå in i din lägenhet utan din tillåtelse, men hyresvärden kan i vissa fall få gå in.

Att flytta in

Viktigt att tänka på:

 • Hyran ska betalas i tid varje månad.
 • Du får ha husdjur om du klarar att ta hand om djuret själv. Du måste kunna mata och rasta ditt husdjur. Husdjuret ska vistas i din lägenhet. Personal tar inte hand om ditt husdjur.
 • Du får inte hyra ut din lägenhet till någon annan.
 • Du får inte ha inneboende då det kan betyda svårigheter för personalen att ge dig den hjälp och det stöd du behöver.
 • Du behöver inte teckna egen TV-licens.

Innan du flyttar behöver du ordna:

 • Bostadsanpassning om du behöver det.
 • Adressändring.
 • Hemförsäkring.
 • Telefonabonnemang.
 • Ansöka om bostadstillägg.
 • Bredband, om du vill ha det.
 • Kabel-TV, om du vill ha det.
 • Flytthjälp.

Du ansvarar för att dina möbler och saker kommer in i din lägenhet när du flyttar in. Personal kan stödja dig i att packa upp saker.

Hjälp och stöd

Du bor i gruppbostad för att du behöver hjälp och stöd. Du ska vara beredd att ta emot den hjälp du behöver och som du och personalen kommit överens om. Personalen stödjer dig så att du ska bli så självständig som möjligt.

Du ska respektera den tid som är uppgjord med personalen för att du ska få hjälp och stöd i att:

 • Sköta din lägenhet.
 • Skapa vardagliga rutiner.
 • Planera inköp och måltider.
 • Planera det du vill göra på fritiden.
 • Hålla kontakten med dina vänner och anhöriga.

Fritid, aktiviteter och egen tid

Fritid är den tid då du inte är på din dagliga sysselsättning. På fritiden behöver du göra saker i ditt hem så som att tvätta och städa. Du kan också göra olika aktiviteter, egna eller tillsammans med andra. På fritiden kan du även vila, gå på promenad, lyssna på musik, se på TV eller inte göra någonting. Om det erbjuds aktiviteter i det gemensamma utrymmet för dig och dina grannar väljer du själv om du vill delta.

Du kan få egen tid att göra aktivitet tillsammans med personal utanför hemmet. Det är viktigt att du säger till i god tid så personalen kan planera för att följa med dig.

Du betalar själv för dina aktiviteter. Om personal följer med dig på aktiviteter betalar verksamheten för personalen.

Resor

Om du ska göra resor för olika aktiviteter kan du åka buss eller färdtjänst om du är beviljad det. Personal ska inte skjutsa dig i sina privata bilar.

Gruppbostaden kan ibland ordna gemensamma aktiviteter då ni reser tillsammans i minibuss eller bil som finns inom funktionsstöd. Du betalar en fast avgift per enkel resa. Om ni åker utanför kommunen betalar ni en kilometerkostnad som delas på alla som åker i bilen eller minibussen.

Vid egna aktiviteter betalar du alltid själv för dina resekostnader.

Mat och måltider

Det kan fungera olika på olika gruppbostäder när det gäller mat och måltider. Vi utgår från att du handlar, lagar och äter dina måltider i din egen lägenhet med hjälp och stöd av personal. Ibland sker inköp och tillagning av mat tillsammans för dig och dina grannar.

Du väljer då själv var du vill äta din mat.

Hantering av pengar

Behöver du stöd kring pengar och ekonomi måste du skaffa en god man. Du ansöker om att få en god man på Överförmyndarenheten i Karlstads kommun. Din LSS-handläggare kan hjälpa dig att göra en ansökan.

Personal kan till viss del stödja dig att ta hand om pengar till mat och aktiviteter.

Delaktighet

Vi vill att du ska vara delaktig i hur det ska fungera i gruppbostaden. Det kan du vara på flera olika sätt. Till exempel genom att delta i husmöten tillsammans med dina grannar, delaktighetsslinga eller fokusgrupp där ni med hjälp av särskild personal kan diskutera en fråga.

Du tillsammans med dina grannar i gruppbostaden bestämmer om ni ska ha husmöten, delaktighetsslinga och fokusgrupp. Enhetschefen eller personal i gruppbostaden kan hjälpa till.

Vartannat år genomför vi en kundundersökning. Genom en personligt anpassad enkät får du svara på frågor om hur du upplever den hjälp och det stöd du får. Du får ta del av resultatet och vi jobbar med de brister som kommer fram i kundundersökningen.

Personalen

Enhetschef

För varje gruppbostad finns en enhetschef. Enhetschefen är ansvarig för flera gruppbostäder och servicebostäder. Enhetscheferna sitter tillsammans med övrig administrativ personal i ett särskilt hus.

Personal

På gruppbostaden finns personal dygnet runt. Det finns personal på natten om du behöver det. På de flesta gruppbostäder sover personal i ett sovrum som finns i gruppbostadens personaldel. Om det finns behov är personalen vaken på natten. Behöver du komma i kontakt med den sovande personalen kan du ringa eller knacka på.

De som arbetar i gruppbostaden är din personal, men även personal till de andra som bor i gruppbostaden. Det betyder att du ibland kan få vänta till personalen kan komma till dig. Personalen kanske hjälper någon annan samtidigt som du behöver stöd.

Personalen har olika yrkesbakgrund, utbildning och erfarenheter. Enhetschefen ansvarar för att personalen får fortbildning.

Kontaktpersonal

När du bor i gruppbostad får du två kontaktpersonal. Kontaktpersonalen ska stödja dig i kontakter med till exempel god man, sjuksköterska, vårdcentral, daglig verksamhet eller andra kontakter som är viktiga för dig.

Välkomstsamtal

När du tackat ja till en lägenhet i en gruppbostad blir du erbjuden ett välkomstsamtal. Det är enhetschefen eller kontaktpersonalen som håller i samtalet. Under samtalet får du information som kan vara viktig för dig. Du ska också lämna uppgifter och önskemål om hur du vill ha det. Dessa önskemål ska ligga som grund till den kommande planeringen för ditt stöd.

När du flyttar in i gruppbostaden erbjuds du att, tillsammans med dina anhöriga, beskriva vem du är och vad som är viktigt för dig. Det kan handla om saker som du tycker om att göra, saker som du inte tycker om och personer som är viktiga för dig. Då vet personalen när du flyttar in i gruppbostaden lite mer om vem du är.

Genomförandeplan

I samband med att du flyttar in i gruppbostaden kommer du tillsammans med din kontaktpersonal att påbörja en genomförandeplan. Det är i genomförandeplanen du och personalen kommer fram till vad du vill och vad du behöver stöd med, när du behöver stöd och vad du tycker är viktigt. Genomförandeplanen är viktig för att personalen ska kunna ge dig det stöd du behöver. Du bestämmer om det ska vara fler personer med i arbetet med genomförandeplanen. Uppföljning av genomförandeplanen gör ni regelbundet.

Dokumentation

Vi vill att den hjälp och det stöd du får ska vara av god kvalitet. Vi vill också att du ska vara nöjd med hur och när du får hjälp och stöd.

Därför skriver personalen anteckningar om dig och den hjälp och det stöd du får.

Anteckningarna kallas social dokumentation och består av din genomförandeplan och daganteckningar.

All social dokumentation utgår från de insatser du beviljats.

Varför skriver personalen om dig?

 • För att du ska få rätt hjälp och stöd i din vardag.
 • För att verksamheten ska kunna se att du får den hjälp och det stöd du har rätt till.
 • För att arbetet hos dig ska kunna planeras på bästa sätt.
 • Personalens skyldighet att göra anteckningar finns skriven i en lag.

När skrivs daganteckningar?

Personalen gör anteckningar när någon förändring skett eller när något inte blivit som vi tänkt. Personalen antecknar också det som andra i personalgruppen bör veta för att du ska få det tryggt och bra.

Sådant som har betydelse för att du ska ha det bra förs över i en social journal. Du har rätt att läsa din sociala journal. Prata med personal eller enhetschef om du vill ha hjälp med detta.

Du bestämmer om du vill att anhöriga eller god man ska få läsa det som står i den sociala journalen. Om du anser att något i din sociala journal är felaktigt säger du det till personalen.

Vad innebär tystnadsplikt

Personalen i gruppbostaden har tystnadsplikt. Det gäller även studerande som praktiserar hos oss. Det betyder att de inte får prata om dig med andra personer om du inte vill, varken skriftligt eller muntligt. Tystnadsplikten innebär också att allt vi skriver om dig förvaras på ett säkert sätt. Personal som arbetar i gruppbostaden och din eventuella dagliga verksamhet får prata med varandra om ditt behov av hjälp och stöd. Det gör de för att du ska få så bra hjälp och stöd som möjligt både på gruppbostaden och i den dagliga verksamheten.

Tystnadsplikten gäller inte:

 • Om du själv går med på att personal pratar om dig med andra personer.
 • Om det är tydligt att du inte tar skada av det.
 • Om ett barn riskerar att fara illa är personalen skyldig att göra en anmälan till en annan myndighet.

Synpunktshantering - Klagomål och beröm

I Karlstads kommun finns ett system för hur du kan tala om vad du tycker. Du kan säga om det är något du inte är nöjd med. Du kan även tala om sådant du tycker är bra. Du kan säga eller skriva det du tycker genom att:

Att flytta från gruppbostaden

Om du vill byta bostad eller flytta från gruppbostaden ska du ta kontakt med din handläggare.

När du flyttar från gruppbostaden ansvarar du för att lämna lägenheten som den var när du flyttade in. Det kontrolleras genom att kommunen gör en besiktning av lägenheten.

När du flyttar från gruppbostaden ska du ordna med flytt och flyttstädning själv. Personal kan stödja dig i att packa ner saker.

Uppdaterad den