Boende för vuxna

Servicebostad

Servicebostad är till för dig som klarar mycket på egen hand men har behov av stöd och hjälp ibland.

En servicebostad består av 6-12 lägenheter i ett trapphus eller ett bostadsområde. Du har en egen lägenhet och i närheten finns tillgång till personal- och gemensamhetslägenhet.

Du erbjuds aktiviteter i gemensamhetslägenheten efter dina behov. Det är dina behov som styr när personal finns i servicebostaden. 

Hitta och jämför alla servicebostäder.

Att bo i en servicebostad

Servicebostad är till för dig som:

 • Behöver hjälp ibland och är beredd att ta emot stöd från personalen.
 • Behöver personal i närheten men kan vara självständig till viss del.
 • Kan vara ensam i din lägenhet.
 • Klarar av att din hjälp och ditt stöd är planerat till vissa tider.
 • Kan kalla på personal om du behöver hjälp.

Vad är en servicebostad

Du som bor i servicebostad har en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus. Personal finns i samma hus eller i ett annat hus i området. Där finns också ett gemensamt utrymme där du kan träffa personal och dina grannar vid bestämda tider. Hur ofta man kan vara i det gemensamma utrymmet kan vara olika på olika servicebostäder.

Ditt ansvar som hyresgäst

Karlstads kommun har förstahandskontraktet för din lägenhet som du sedan hyr av kommunen. Du skaffar själv det du behöver i lägenheten. När du hyr en lägenhet är du hyresgäst.

Som hyresgäst har du ett stort ansvar. Hyreslagen gäller för dig som för alla andra hyresgäster. Det betyder att du måste sköta lägenheten som du hyr. Om du har balkong eller uteplats ska du sköta den också.

Som hyresgäst får du inte störa dina grannar med till exempel hög musik eller stora fester. Om något i lägenheten eller huset förstörs av dig eller dina gäster är det du som hyresgäst som får betala.

Det är du som bestämmer i din lägenhet. Andra får inte gå in utan din tillåtelse, men hyresvärden kan i vissa fall få gå in.

Att flytta in i servicebostad

Viktigt att tänka på:

 • Hyran ska betalas i tid varje månad.
 • Du får ha husdjur om du klarar att ta hand om djuret själv. Du måste kunna mata och rasta ditt husdjur. Husdjuret ska vistas i din lägenhet. Personal tar inte hand om ditt husdjur.
 • Du får inte hyra ut din lägenhet till någon annan.
 • Du får inte ha inneboende då det kan betyda svårigheter för personalen att ge dig det stöd du behöver.
 • Om det finns persienner i lägenheten eller om du sätter upp persienner så ansvarar du själv för underhåll.

Innan du flyttar in behöver du ordna:

 • Adressändring.
 • Hemförsäkring.
 • Telefonabonnemang.
 • Ansöka om bostadstillägg.
 • Bredband, om du vill ha det.
 • Kabel-TV, om du vill ha det.
 • Flytthjälp.
 • Bostadsanpassning om du behöver det.

Du ansvarar för att dina möbler och saker kommer in i din lägenhet när du flyttar in. Personal kan stödja dig i att packa upp saker.

Hjälp och stöd

Du bor i servicebostad för att du behöver stöd och hjälp. Du ska vara beredd att ta emot det stöd du behöver och som du och personalen kommit överens om. Personalen stödjer dig så att du ska bli så självständig som möjligt.

Du ska respektera den tid som är uppgjord med personalen för att du ska få stöd i att:

 • Sköta din lägenhet.
 • Skapa vardagliga rutiner.
 • Planera inköp och måltider.
 • Planera det du vill göra på fritiden.
 • Hålla kontakten med dina vänner och anhöriga.

Fritid och aktiviteter

Fritid är den tid då du inte är på din dagliga sysselsättning. På fritiden behöver du göra saker i ditt hem så som att tvätta och städa. Du kan också göra olika aktiviteter, egna eller tillsammans med andra. På fritiden kan du även vila, gå på promenad, lyssna på musik, se på TV eller inte göra någonting. Om det erbjuds aktiviteter i det gemensamma utrymmet för dig och dina grannar väljer du själv om du vill delta.

Du kan få egen tid att göra aktivitet tillsammans med personal utanför hemmet. Det är viktigt att du säger till i god tid så personalen kan planera för att följa med dig.

Du betalar själv för dina aktiviteter. Om personal följer med dig på aktiviteter betalar verksamheten för personalen.

Resor

Om du ska göra resor för olika aktiviteter kan du åka buss eller färdtjänst om du är beviljad det. Personal ska inte skjutsa dig i sina privata bilar.

Servicebostaden kan ibland ordna gemensamma aktiviteter då ni reser tillsammans i minibuss eller bil som finns inom funktionsstöd. Du betalar då 25 kronor per enkel resa. Om ni åker utanför kommunen kostar det 3 kronor per km som delas på alla som åker i bilen eller minibussen.

Vid egna aktiviteter betalar du alltid själv för dina resekostnader.

Mat och måltider

Du bestämmer själv vad du ska äta och du handlar och lagar din egen mat. Om du behöver får du stöd av personalen att planera dina måltider, handla och laga din mat. Du betalar själv för den mat du äter.

Hantering av pengar

Behöver du stöd kring pengar och ekonomi måste du skaffa en god man. Du ansöker om att få en god man på Överförmyndarenheten i Karlstads kommun. Din LSS-handläggare kan hjälpa dig att göra en ansökan.

Personal kan till viss del stödja dig att ta hand om pengar till mat och aktiviteter.

Delaktighet

Vi vill att du ska vara delaktig i hur det ska fungera på servicebostaden. Detta kan du göra på flera olika sätt som t ex husmöten tillsammans med dina grannar, delaktighetsslinga eller fokusgrupp där ni med hjälp av särskild personal kan diskutera en fråga.

Du tillsammans med dina grannar i servicebostaden bestämmer om ni ska ha husmöten, delaktighetsslinga och fokusgrupp. Enhetschefen eller personal på gruppbostaden kan hjälpa till.

Vartannat år genomför vi en kundundersökning. Genom en personligt anpassad enkät får du svara på frågor om hur du upplever den hjälp och det stöd du får. Du får ta del av resultatet och vi jobbar med de brister som kommer fram i kundundersökningen.

Personalen

Enhetschef

För varje servicebostad finns en enhetschef. Enhetschefen är ansvarig för flera servicebostäder och gruppbostäder. Enhetscheferna sitter tillsammans med övrig administrativ personal i ett särskilt hus.

Personal

Stödet som du får i en servicebostad ges av personal på tider som ni i förväg har bestämt tillsammans. Om du ska träffa anhöriga eller vänner är det bra om du försöker göra det när du inte har uppgjord tid med personal. Det är möjligt att kontakta personal utanför dina planerade tider. Personalen kanske inte kan svara direkt eftersom de även har planerade tider hos dina grannar i servicebostaden.

På alla servicebostäder finns det möjlighet att vid behov komma i kontakt med personal nattetid.

Personalen har olika yrkesbakgrund, utbildning och erfarenhet. Enhetschefen ansvarar för att personalen får den fortbildning de behöver.

Kontaktpersonal

När du bor i servicebostad får du två kontaktpersonal. Kontaktpersonalen ska stödja dig i kontakter med till exempel god man, sjuksköterska, vårdcentral, daglig verksamhet eller andra kontakter som är viktiga för dig.

Välkomstsamtal

När du tackat ja till en lägenhet i en servicebostad blir du erbjuden ett välkomstsamtal. Det är enhetschefen eller kontaktpersonalen som håller i samtalet. Under samtalet får du information som kan vara viktig för dig. Du ska också lämna uppgifter och önskemål om hur du vill ha det. Dina önskemål ska ligga som grund till den kommande planeringen för ditt stöd.

Genomförandeplan

I samband med att du flyttar in i servicebostaden kommer du tillsammans med din kontaktpersonal att påbörja en genomförandeplan. Det är i genomförandeplanen du och personalen kommer fram till vad du vill och vad du behöver stöd med, när du behöver stöd och vad du tycker är viktigt. Genomförandeplanen är viktig för att personalen ska kunna ge dig det stöd du behöver. Du bestämmer om det ska vara fler personer med i arbetet med genomförandeplanen. Uppföljning av genomförandeplanen gör ni regelbundet.

Dokumentation

Vi på funktionsstöd vill att den hjälp och det stöd du får ska vara av god kvalitet. Vi vill också att du ska vara nöjd med hur och när du får hjälp och stöd.

Därför skriver personalen anteckningar om dig och den hjälp och det stöd du får. Anteckningarna kallas social dokumentation och består av din genomförandeplan och daganteckningar.

All social dokumentation utgår från de insatser du beviljats.

Varför skriver personalen om dig?

 • För att du ska få rätt hjälp och stöd i din vardag.
 • För att verksamheten ska kunna se att du får den hjälp och det stöd du har rätt till.
 • För att arbetet hos ska kunna planeras på bästa sätt.
 • Personalens skyldighet att göra anteckningar finns skriven i en lag.

När skrivs daganteckningar?

Personalen gör anteckningar när någon förändring skett eller när något inte blivit som vi tänkt.

Personalen antecknar också det som andra i personalgruppen bör veta för att du ska få det tryggt och bra.

Sådant som har betydelse för att du ska ha det bra förs över i en social journal.

Du har rätt att läsa din sociala journal. Prata med personal eller enhetschef om du vill ha hjälp med detta.

Du bestämmer om du vill att anhöriga eller god man ska få läsa det som står i din sociala journal.

Om du anser att något i din sociala journal är felaktigt, säger du det till personalen.

Vad innebär tystnadsplikt

Personalen i servicebostaden har tystnadsplikt. Det gäller även studerande som praktiserar hos oss. Det betyder att de inte får prata om dig med andra personer om du inte vill, varken skriftligt eller muntligt. Tystnadsplikten innebär också att allt vi skriver om dig förvaras på ett säkert sätt. Personal som arbetar i servicebostaden och din eventuella dagliga verksamhet får prata med varandra om ditt behov av stöd. Det gör de för att du ska få så bra stöd som möjligt både på servicebostaden och i den dagliga verksamheten.

Tystnadsplikten gäller inte:

 • Om du själv går med på att personal pratar om dig med andra personer.
 • Om det är tydligt att du inte tar skada av det.
 • Om ett barn riskerar att fara illa är personalen skyldig att göra en anmälan till en annan myndighet.

Synpunktshantering - Klagomål och beröm

I Karlstads kommun finns ett system för hur du kan tala om vad du tycker. Du kan säga om det är något du inte är nöjd med. Du kan även tala om sådant du tycker är bra. Du kan säga eller skriva det du tycker genom att:

Att flytta från servicebostaden

Om du vill byta bostad eller flytta från servicebostaden ska du ta kontakt med din handläggare.

När du flyttar från servicebostaden ansvarar du för att lämna lägenheten som den var när du flyttade in. Det kontrolleras genom att kommunen gör en besiktning av lägenheten.

När du flyttar från servicebostaden ska du ordna med flytt och flyttstädning själv. Personal kan stödja dig i att packa ner saker.

Uppdaterad den