Ekonomiskt bistånd - socialbidrag

Fördjupad information om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är en ersättning som du söker månadsvis och är tänkt att vara en tillfällig lösning under en kort period.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd som det ibland kallas, är det yttersta ekonomiska skyddsnätet i Sverige. Bidraget är ett komplement till andra ersättningar - därför ska du i första hand söka andra ersättningar eller bidrag du skulle kunna ha rätt till. Exempelvis; a-kassa, sjuk- eller föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållstöd.

Om du haft egna inkomster som motsvarar nivån för ekonomiskt bistånd men använt pengar på annat, beviljas som regel inte din ansökan. Andra tillgångar så som besparingar, bil, fonder, aktier ska säljas och användas i första hand.

 

Vad ska biståndet räcka till?

Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar, en nationell riksnorm och skäliga kostnader. Den första delen, riksnormen, är lika över hela landet och fastställs varje år av regeringen. Riksnormen är avsett täcka följande kostnader:

 • Mat
 • Kläder
 • Skor
 • Fritid och lek
 • Hygienartiklar
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning och telefon 

Den andra delen är skäliga och nödvändiga utgifter. Vid ansökan om dessa utgifter görs en individuell bedömning för varje person eller hushåll som söker. Följande utgifter kan vara nödvändiga:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Fackföreningsavgift
 • Medlemsavgift A-kassa
 • Arbetsresor

För att utreda behovet av bistånd läggs hushållets riksnorm ihop med hushållets skäliga kostnader. Summan minskas sedan med hushållets alla inkomster efter skatt. Slutresultatet visar om hushållet kan vara i behov av bistånd.

På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Klicka vidare på länken nedan för att komma dit:

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/provberakning-ekonomiskt-bistand/

 Regler för att kunna få ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd behöver du göra allt du kan för att lösa din situation och gå mot egen försörjning. För de allra flesta innebär det att vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbeten. Om du av medicinska skäl inte kan arbeta ska detta i regel styrkas med sjukskrivning och/eller läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga.

För fortsatt rätt till ekonomiskt bistånd kommer du och din handläggare upprätta, och kontinuerligt följa upp, en individuell plan. Syftet med planen är att tydliggöra hur din väg mot självförsörjning ska se ut. 

Myndighetskontakter och samtycken

Vid utredning om ekonomiskt bistånd har vi rätt att ta del av vissa uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd från Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetslöshetskassorna. Därutöver har vi också rätt att ta del av uppgifter från Arbetsförmedlingen samt inkomst av kapital och återbetalning av skatt hos Skatteverket.

För att utreda och erbjuda rätt stöd, kan vi också behöva ta kontakt med andra myndigheter eller samverkanspartners - Vi kommer då efterfråga ditt samtycke.

Vid ansökan - vad händer och hur hanteras den information som jag lämnar?

När vi tar emot din ansökan om ekonomiskt bistånd för första gången behöver vi inleda utredning, upprätta en personakt i socialregistret. Socialregistret är ett arkiv som bara får användas av behörig personal i socialtjänsten och för statistikuppgifter. Vi för också journal över de uppgifter du lämnar till oss.

Uppgifterna du lämnar till oss omfattas av sträng sekretess. Vi får som huvudregel inte lämna ut informationen till andra myndigheter. Om du vill läsa mer hur dina personuppgifter hanteras och regler som omfattas av sekretess kan du klicka och läsa mer under nedanstående två länkar:

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/Lagar-inom-socialtjansten/

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/personuppgifter-och-dataskydd/

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd första gången?

I första hand skickar du in ansökan digitalt på vår e-tjänst: www.karlstad.se/ekonomisktbistand

Du loggar in på e-tjänsten genom att använda ditt mobila bank-id och följer de instruktionerna som står för att göra en ansökan.

För att vi ska fatta beslut på rätt grunder är det viktigt att du lämnar fullständiga och korrekta uppgifter i din ansökan. Om bistånd beviljas på felaktiga grunder är du enligt lag återbetalningsskyldig.

Om vi misstänker bidragsbrott, om exempelvis felaktiga uppgifter kan ha lämnats medvetet, är vi skyldiga att anmäla detta till Polisen. Polisen utreder sedan om det skett ett brott eller inte.

Efter att du skickat in ansökan kommer du få en nybesökstid skickat till dig via sms, eller brev.  En kommunvägledare kommer att ringa upp dig från 054–540 00 00 för att ge information vad du kan vänta dig på ditt första möte och för att ställa några korta frågor om din ekonomi och aktuella situation.

I andra hand, om du exempelvis saknar mobilt bank-id, kan du ringa till Kontaktcenter för att boka in dig på en nybesökstid. Kontaktcenter kommer att registrera ett underlag inför nybesöket och skickar därefter ut en nybesökstid via sms eller brev. Vid nybesöket kommer du kunna lämna in din ansökan i pappersformat.

Om du har mobilt bank-id kan du efter ditt besök, på asfminasidor.se , följa din ansökan. På sidan kommer du också kunna se tidigare fattade beslut och kommande utbetalningar.

För vi ska kunna göra en enskild/individuell bedömning är det viktigt att du efter inskickad ansökan också kommer på ditt nybesök. Nybesöket är ofta nödvändigt för att vi skall kunna göra en individuell bedömning när vi utreder rätten till bistånd

Om du uteblir från ditt besök, utan att du hör av dig, kommer vi fatta ett beslut på de uppgifter vi har tillgång till. Om vi saknar tillräckligt underlag för att bedöma din rätt till bistånd finns det risk att få avslag på ansökan.

I vår Servicegaranti lovar vi beslut om försörjningsstöd inom sju arbetsdagar.

Nybesök

Nybesöket är ett möte där du kommer träffa och samtala med en socialsekreterare. För att kunna utreda rätten till bistånd är samtalet ett viktigt underlag för att kunna göra en individuell bedömning. I syfte att stödja dig mot egen försörjning är samtalet också ett tillfälle att uppmärksamma eventuella andra stödbehov. Läs mer om nybesök.

Om jag behöver ansöka om ekonomiskt bistånd flera gånger - hur gör jag då?

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd fler gånger skickar du i första hand in din ansökan digitalt via vårt e-tjänst, asfminasidor.karlstad.se, och i andra hand via en skriftlig ansökningsblankett.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd fler gånger är ansökningsprocessen inte riktigt lika omfattande. I beslutsbrevet från din första ansökan finner du information vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Om du inte har tillgång till ditt beslutsbrev finns det i vår e-tjänst, asfminasidor.karlstad.se, där du kan se tidigare beslut och information vilka handlingar du behöver inkomma med vid en ny ansökan.

När dy söker flera gånger är det ett mindre fokus på handlingar. Istället för att varje månad lämna in bilagor och handlingar görs det vid särskilda tillfällen, antingen vid stickprov eller om handläggaren behöver utreda ansökan ytterligare.

Stickprov sker på en mindre del av alla ansökningar och är helt slumpmässiga. När en ansökan väljs ut för stickprov får du automatiskt ett kompletteringskrav på vår e-tjänst med där du blir ombedd att lämna in kontoutdrag och underlag på inkomster och kostnader.

Vill du läsa mer om det nya arbetssättet eller om stickprov kan du göra det här.

För att vi ska fatta beslut på rätt uppgifter är det viktigt att du lämnar rätt information i din ansökan. Om bistånd beviljas på felaktiga grunder kan du bli återbetalningsskyldig. Misstänker vi att felaktiga uppgifter kan ha lämnats medvetet är vi skyldiga att polisanmäla det.
I syfte att undvika felaktiga utbetalningar är vi också skyldiga att meddela andra
myndigheter om för högt ekonomiskt stöd kan ha beslutats eller betalats ut av dem.

Hur vi utreder din ansökan

Socialsekreteraren göra en helhetsbedömning utifrån din ekonomi och livssituation. För att vi ska få en helhetsbild kommer vi därför begära in uppgifter om ditt boende, din ekonomi och aktuella levnadsförhållanden. De uppgifter som lämnas till socialtjänsten är belagda med sekretess och får som huvudregel inte lämnas ut.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan och inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du har alltid rätt till skriftligt beslut om du får avslag på något i din ansökan och får då information om hur överklagan går till.

Vart kan jag vända mig för mer information?

Om du vill ha mer information kan du ringa Kontaktcenter på 054-540 00 00, ton val 1. Telefontider är måndag-fredag 08.00-16.30 Här svarar en kommunvägledaren på dina frågor och kan vägleda dig till rätt hjälp.

Om du efter samtalet vill söka ekonomiskt bistånd skickar du in din ansökan digitalt via vår e-tjänst: www.karlstad.se/ekonomisktbistand

Besöksadresser

Efter mötet och när en komplett ansökan inkommit lovar vi enligt vår servicegaranti beslut om försörjningsstöd inom sju arbetsdagar. 

Avdelningen för integration, försörjning och arbete

Handelsgatan 3. Öppettider, måndag till fredag, 09.00 till 11.30 och 13.00-16.00

Kontaktcenter

Västra Torggatan 26. Öppettider: måndag till fredag 08.00 till 16.30

Instruktioner och instruktionsfilmer om e-tjänsten

E-tjänsten innebär snabb återkoppling, så fort det händer något i ditt ärende får du veta det via ett SMS. Du söker och följer ditt ärende på Mina sidor.

Instruktionsfoldrar PDF

Broschyr om e-tjänsten för att söka ekonomiskt bistånd

 

Instruktionsfilm för e-tjänsten

Instruktionsfilm för e-tjänsten med engelsk text

 

Instruktionsfilm för e-tjänsten med arabisk text

Uppdaterad den