Barnahus - samordnade insatser för brottsutsatta barn

Information till dig som är förälder till ett barn som misstänks ha varit utsatt för ett brott

Barnahus Värmland

Till Barnahus Värmland kommer barn som ska förhöras av polis. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som misstänks ha utsatts för våld i nära relation, sexuella övergrepp eller andra allvarliga brott. Barnahus är en plats där polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvården samverkar kring barnet. Lokalerna är barnanpassade och de som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

Syftet med barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barnet vara i centrum för utredningsprocesserna. Barnet ska inte behöva slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte i onödan behöva upprepa sin berättelse alltför många gånger.

Därför har ditt barn varit på förhör och därför fick du inte veta något innan

Anmälningsskyldighet och polisanmälan

När en person som arbetar med barn och ungdomar är orolig för att ett barn far illa så är den personen skyldig att anmäla sin oro till socialtjänsten enligt 14 Kap 1§SoL.

Vid misstanke om att ett barn varit utsatt för brott av någon närstående gör socialtjänsten en bedömning om en polisanmälan ska göras. Socialtjänsten har då rätt att avvakta med att tala om för föräldrarna att en polisanmälan gjorts. Många föräldrar känner sig utestängda då de inte informerats om förhöret. För barnets bästa är det ändå viktigt att socialtjänsten och föräldrarna samarbetar under socialtjänstens utredningstid.

Socialtjänsten och polisen har olika ansvarsområden

När det finns misstanke om att barn utsatts för brott har socialtjänsten och polisen olika ansvarsområden.

Socialtjänsten utreder barnets behov av skydd och stöd och polisens uppgift är att utreda brott. De här utredningarna kan pågå samtidigt men är oberoende av varandra.

När en förundersökning/brottsutredning inleds råder förundersökningssekretess enl 18 kap. 1 § 1 st. OSL.  Socialtjänsten berättar oftast inte för föräldrarna om innehållet i polisanmälan då det finns en risk att barnets berättelse påverkas. Ibland läggs förundersökningen ner. Detta behöver inte innebära att brott inte har skett, utan att brott inte kan styrkas.

Förhör med barnet

Det första förhöret hålls ofta utan att föräldrarna får veta det i förväg. Det är för att barnet har rätt att lämna sin berättelse till polisen utan påverkan från någon. Det är också viktigt för att du som förälder inte ska bli misstänkt för att ha påverkat barnet innan förhöret.

Förskole- eller skolpersonalens roll (trygghetsperson)

När det beslutas att förhör ska hållas utan föräldrarnas vetskap, kommer personal på ditt barns förskola/skola att bli ombedda att följa med som stöd till barnet. Personalen är med som trygghet så att barnet inte bara träffar obekanta personer i en situation som kan kännas främmande. När barnet hörs sitter trygghetspersonen i väntrummet. Trygghetspersonen får ingen information om ärendet då det råder sekretess.

Trygghetspersonen från ditt barns förskola/skola kan inte ställas till svars för det som andra myndigheter har bestämt kring ditt barn. De har inte fattat några beslut och kan inte svara på några eventuella frågor kring polisens förundersökning eller socialtjänstens utredning. Om du har frågor är det därför viktigt att du istället tar en direktkontakt med de ansvariga på polisen/socialtjänsten.

Särskild företrädare för barn

När ett barn ska höras av polis utan vårdnadshavares godkännande eller kännedom, utser tingsrätten en särskild företrädare (oftast en advokat) för barnet. Den särskilde företrädaren för barnet ansvarar för att barnet kommer till förhöret och ger sitt tillstånd till att polisen håller förhöret, samt ska genomgå läkarundersökningar när det anses nödvändigt.

Efter förhöret

Efter förhöret på barnahus kommer du att informeras om att ditt barn varit på förhör. När det framkommer uppgifter om att ett barn misstänks ha varit utsatt för brott leder det ofta till starka känslor och reaktioner både hos barnet och anhöriga. Barn kan till exempel oroa sig för vad som kommer att hända för att de berättat, eller för om någon kommer bli arg på dem.

Som förälder kan man oroa sig för hur ens barn mår eller har påverkats av det som hänt. En del föräldrar reagerar genom att bli arga eller besvikna på barnet eller på hur professionella har hanterat situationen. Det kan vara viktigt att både du och ditt barn får hjälp att prata om era upplevelser och hantera reaktioner för att kunna gå vidare. Socialtjänsten erbjuder stöd till de familjer som behöver det.

Om du har frågor efter förhöret kan du ta kontakt med de ansvariga utredarna på polisen eller socialtjänsten.

 

Uppdaterad den