Hedersrelaterat våld och förtryck

Förebyggande arbete och hjälp tidigt är viktigt

I Karlstads kommun arbetar vi sedan många år förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har en övergripande riktlinje som beskriver hur vi ska arbeta och kontinuerligt utveckla oss.

Vår personal som arbetar nära barn, unga och familjer får utbildning så att de lär sig känna igen tecken på förtryck. Vi arbetar också med att utreda och stödja unga och vuxna i drabbade familjer. Våra förvaltningar som kommer nära dessa frågor har de senaste åren tagit fram och reviderat sina handlingsplaner och arbetar aktivt med dessa frågor i vardagen i sina verksamheter i skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsverksamhet samt vård och omsorg. Vårt kommunala bostadsbolag KBAB arbetar också med frågan genom sitt bostadssociala arbete.

Karlstads kommun är en stor arbetsgivare och vi har medarbetare som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi stöttar då den enskilde individen. Det sker bland annat genom omtankessamtal.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

I regeringens proposition 2019/20:131 betonas att hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem och att dess konsekvenser är oacceptabla. Det kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors, men även unga mäns och hbtq-personers grundläggande fri- och rättigheter. Propositionen slår också fast att:

”Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka patriarkala eller heteronormativa föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till allvarlig brottslighet såsom till exempel hot om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För de individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga.”

Vad säger lagen

Svensk lagstiftning tar tydlig ställning mot våld och övergrepp. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd för arbetet finns även i Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv.

Här kan du läsa mer om vad lagen säger.

Uppdaterad den