Omsorg och hjälp

Invandring och integration

Bilden föreställer tre unga människor  i studiemiljö.

Karlstad ska vara en kommun för alla med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kommunen har två viktiga roller, dels ska vi vara ett föredöme som arbetsgivare, dels ska vår verksamhet främja integration och mångfald i samhället. 

Vi vill att alla invandrare ska få kunskap om det svenska samhället och möjligheter att delta i samhällslivet. Det är viktigt att få förutsättningar att lära sig det svenska språket samt få stöd och hjälp till arbete och egen försörjning.

Vi ser det som angeläget att ta till vara nyanländas kompetens. Invandring är en möjlighet att skapa tillväxt. Vi strävar efter att mottagandet sker så jämnt som möjligt mellan olika stadsdelar och skolor. Genom att skapa olika typer av kontaktytor och mötesplatser värnar vi möjligheterna till god integration.

Vi tycker att det är viktigt att skapa långsiktiga boendelösningar för alla grupper i samhället. För nyanlända så prioriterar vi de långsiktiga boendena för barnfamiljer. Vi arbetar även på olika sätt för att alla invandrare ska komma i sysselsättning så tidigt som möjligt.

Uppdaterad den