Asylsökande flyktingar

Ensamkommande barn och unga

Parkleken Karmen

Många barn och ungdomar under 18 år söker asyl i Sverige utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig. Kommunen har ansvar för att ta emot barnen, ordna med boende och annan omsorg.

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och ansöker om asyl får barnet i enlighet med socialtjänstlagen ett tillfälligt omhändertagande och boende i den kommun där barnet ger sig till känna för de svenska myndigheterna, en så kallad ankomstkommun.

Migrationsverket ska så snart som möjligt efter det att barnet ansökt om asyl, anvisa en kommun som får det långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg, en så kallad anvisningskommun. Anvisningar fördelas enligt en modell där varje kommun i landet tilldelas en andel som uttrycks i ett promilletal. Andelarna fastställs i december och börjar gälla den 1 januari kommande år. Andelarna gäller ett år i taget och en kommun kan inte överklaga ett beslut om anvisning.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Anvisningskommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen:

  • utreder barnets behov,
  • fattar beslut om insatser,
  • ordnar ett lämpligt boende för stöd och omsorg,
  • och ser till att barnet erbjuds skolundervisning.

I anvisningskommunen får barnet en socialsekreterare som gör en utredning kring vilka insatser barnet behöver. I Karlstad utreds barnens behov enligt Barns Behov i Centrum (BBiC). Förutom boendeplaceringar finns det i Karlstad en god tillgång till olika öppna insatser som kan tillgodose barnens och ungdomarnas individuella behov, exempelvis Familjehuset som har en bred kompetens.

Karlstads kommun har sedan lång tid tillbaka tagit emot ensamkommande barn och unga. 2008 öppnade kommunen sitt första HVB-hem för ensamkommande och sedan dess har kommunen löpande utvecklat och anpassat verksamheten utifrån ett ökat och minskat mottagande, samt utifrån förändringar i lagstiftning. Den 1 januari 2016 startades avdelningen för nyanlända som fick ansvar för mottagande och stöd till ensamkommande barn och unga, samt nyanlända vuxna och familjer.

Vill du hjälpa till?

Varje asylsökande barn får en god man. När barnet har fått permanent uppehållstillstånd får de en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Läs mer om vad det innebär att vara tillfällig vårdnadshavare eller god man.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den