Ensamkommande barn och unga

Boendeplaceringar och boendestöd

Alla ensamkommande barn har behov av en boendeplacering. Placeringen görs normalt enligt socialtjänstlagen i HVB-hem, familjehem eller stödboende som alla är frivilliga placeringsformer.

Boendeverksamheterna regleras i socialtjänstlagen och är samma för ensamkommande barn som för andra barn som inte kan bo med sina föräldrar. Inspektionen för vård och omsorg, IVO; har tillsynsansvar över kommunens HVB-hem och stödboende. Om barnets behov av vård inte kan tillgodoses via nämnda placeringsformer kan socialtjänsten fatta beslut om tvångsvård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

I Karlstads kommun finns en särskild avdelning, avdelningen för nyanlända, som ansvarar för ensamkommande barn och unga i åldern 13 - 20 år och nyanlända vuxna och familjer. För barn i åldern 0 - 12 år ansvarar familjeavdelningen. För barn som placeras upprättas en genomförandeplan. Den konkretiserar den vårdplan som socialtjänsten har gjort. I den framgår vilka insatser som barnet behöver, målet med insatserna, när och hur de ska genomföras, av vem och när god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare ska kontaktas. Barnets behov kan variera över tid, bland annat beroende på hur de mår, vad som händer i asylprocessen och om de känner oro för framtiden eller sin familj. Det är tät kontakt mellan barn/ungdom, socialsekreterare, boendepersonal eller familjehem.

Boendet ansvarar för den dagliga omsorgen om barnet och med detta menas först och främst att erbjuda barnet trygghet och tillgodose barnets vardagliga behov. Det innebär bland annat att ge stöd i vardagen, motivera barnet och följa upp viktiga kontakter och aktiviteter för barnet utanför boendet, som skolgång, hälso- och sjukvård och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Boende personalen har en bred kompetens och erbjuds löpande kompetensutveckling, metodstöd och regelbunden handledning. Som stöd för boendeverksamheterna finns enhetschef även samordnare, ärendehandledare och verksamhetsutvecklare.

Avdelningen för nyanlända arbetar aktivt med kvalitetssäkring av verksamheterna, bl.a. genom kund- och brukarundersökningar, systematisk uppföljning, synpunkts- och klagomålshantering, ärendegranskningar och öppna jämförelser.

HVB-hem för vård och boende

Ett HVB-hem ska vara lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden. Placeringen sker enligt socialtjänstens vårdplan. Det finns skriftliga rutiner för att uppmärksamma barnets fysiska och psykiska hälsa, samt för hur barnet kan vara delaktig i verksamheten. Personal finns tillgänglig dygnet runt och omfattas av samma sekretess som socialtjänsten.

På HVB-hem för ensamkommande i Karlstad utses personal till kontaktpersoner som samordnar planeringen kring barnet eller den unge. Kontaktpersonerna har det praktiska ansvaret för att det som står i genomförandeplanen genomförs och följs upp. Kontaktpersonerna följer med barnet eller den unge vid exempelvis besök till hälso- och sjukvård och ansvarar för kontakten med skolan och att skolfrånvaro rapporteras och följs upp.

På HVB-hem i Karlstads kommun finns personal tillgänglig dygnet runt.

Familjehem

Barn upp till och med 12 år placeras oftast i familjehem och även äldre barn kan bedömas ha behov av familjehemsplacering. Socialtjänsten utreder familjehemmets lämplighet och hemmet måste ha förutsättningar att tillgodose barnets behov. Familjehemmet ansvarar på samma sätt som HVB-hemmet för att ge barnet daglig omvårdnad och vägledning och har rätt till utbildning och stöd för att utföra uppdraget. I första hand utreds möjlighet att placera barnet i hens nätverk. Familjehemsföräldrar ska i möjligaste mån likställas biologiska föräldrar och omfattas därför inte av socialtjänstens sekretess.

Stödboende

2016 infördes den nya placeringsformen stödboende för barn och unga i åldern 16–20. Bakgrunden är behovet av fler placeringsalternativ, särskilt en mindre ingripande insats för barn och unga som inte har sådana behov av vårdinsatser som motiverar en placering i HVB. Det huvudsakliga syftet med den nya placeringsformen är att, under trygga former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i t.ex. familjehem eller HVB.

Inför en placering i ett stödboende gör socialtjänsten en individuell bedömning av om det är en lämplig placeringsform för barnet eller den unge. Barn i åldern 16–17 får endast tas emot i ett stödboende om det finns särskilda skäl. Socialnämnden bedömer om barnet eller den unga har behov av vårdinsatser som motiverar en annan placeringsform.

Socialnämnden behöver också bilda sig en klar uppfattning om huruvida barnet eller den unge har förmåga att klara av den nivå av självständighet som krävs för placering i stödboende. Det är dessutom viktigt att nämnden överväger eventuella risker till följd av ett eget boende med mindre närvaro av personal. Det är också viktigt att ta reda på och ta hänsyn till hur barnet eller den unge ställer sig till placering i eget boende. I likhet med vad som gäller inför placering i familjehem eller HVB ska det finnas en vårdplan som därefter konkretiseras i en genomförandeplan.

Förutom ett eget boende innebär stödboende ett individuellt anpassat stöd utifrån barnets eller den unges behov, exempelvis genom hjälp med frågor om ekonomi och att få en struktur i sin vardag. De kan också få stöd gällande studier, arbete eller annan sysselsättning, meningsfull fritid och att söka bostad. Särskilt viktigt är det att det finns en flexibilitet i stödet utifrån de behov som barnet eller den unge har och en medvetenhet om och beredskap för att behoven kan variera över tid.

Det känslomässiga stödet kan vara minst lika viktigt som det praktiska. Det bör exempelvis finnas uppmärksamhet på och beredskap för att hantera situationer där barnet eller den unge upplever otrygghet och ensamhet. Det är särskilt angeläget för personalen att uppmärksamma de barn och unga som tillfälligt inte har någon vardagssysselsättning och som under den tiden kanske tillbringar mycket tid ensamma hemma.

På stödboenden i Karlstad finns ett mobilt team av personal alltid tillgänglig på dag- och kvällstid. Det mobila teamet utgår från ungdomens behov och arbetar utifrån individuellt anpassade insatser och planerade hembesök. Under nattid arbetar ett mobilt natteam med tillsyn på stödboenden och finns tillgängliga för ungdomar som vill ha kontakt.

Boendestöd i egen lägenhet

För ungdomar 18 - 20 år som av socialtjänsten bedöms kunna klara av ett eget boende beviljas insatsen boendestöd i samband med att ungdomen flyttar till egen lägenhet. Stödet omfattar bland annat vägledning gällande sysselsättning och studier, samt stöd i kontakt med andra myndigheter och aktörer.

I Karlstad finns ett mobilt team av personal alltid tillgänglig på dag- och kvällstid. Det mobila teamet arbetar utifrån individuellt anpassade insatser och planerade hembesök. Under nattid arbetar ett mobilt natteam som finns tillgängliga för ungdomar som vill ha kontakt.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den