Flyktingmottagande

Integrationsarbetet i Karlstad

Mångfald är en tillgång för att skapa tillväxt. Vi behöver skapa förutsättningar för nyanlända att vilja stanna i Karlstad.

Via introduktion och språkundervisning blir våra nya Karlstadsbor snabbt värdefull arbetskraft och en tillgång i kommunens utveckling. Värmland har ett stort behov av fler invånare som arbetar, inrikes födda i arbetsför ålder minskar samtidigt som andelen över 80 år ökar.

Myndigheternas olika ansvarsområden

Kommunens ansvar

Karlstads kommun tar emot ensamkommande barn och unga och har ansvaret för att ordna bostad, skola och stödja dem att komma in i samhällslivet. De kommuner som tar emot ensamkommande barn får statlig ersättning för till exempel skola, vård och boende.

För nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd hjälper kommunen till med förskola, skola, bostad och SFI, svenska för invandrare. Inom ramen för svenska för invandrare får de nyanlända även en samhällsutbildning på 60 timmar.

För de som är asylsökande ansvarar kommunen för skola och möjlighet till social integration.

Migrationsverket

Ansvarar för mottagande av flyktingar som söker asyl och prövar de asylsökandes rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

När en asylsökande fått uppehållstillstånd och vill ha hjälp med att hitta en bostad anvisar Migrationsverket en kommun som ansvarar för mottagandet av henne eller honom. Hur många som ska anvisas för bosättning och mottagande under året styrs av länstalen som tas fram utifrån Migrationsverkets prognoser och beslutas av regeringen. Länsstyrelserna beslutar därefter kommuntalen, som är länstalen fördelade på kommunnivå.

Även kvotflyktingar anvisas enligt bosättningslagen och ingår i kommun- och länstalen.

Migrationsverkets hemsida:  www.migrationsverket.se

Arbetsförmedlingen

Ansvarar för mottagning av flyktingar som fått uppehållstillstånd. Ansvaret innebär att hitta praktik, utbildning eller arbete åt de nyanlända. Arbetsförmedlingen har också hand om de nyanländas försörjning.

Arbetsförmedlingens hemsida: www.arbetsformedlingen.se

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Länsstyrelsens i Värmlands hemsida om integration: www.lansstyrelsen.se/varmland/samhalle/social-hallbarhet/integration.html

 

 

Uppdaterad den