Flyktingmottagandet i Karlstad

EU-migranter i Karlstad

Det finns sedan några år utsatta EU-medborgare i Karlstad som försörjer sig på tiggeri. Merparten är medborgare i Rumänien och tillhör den etniska guppen romer, en grupp som diskrimineras i sina hemländer och har små möjligheter till inkomster. Att tigga i Sverige är ett sätt att försörja sig själv och kvarvarande familj i sitt hemland.

Lagligt att tigga på gatan

I Sverige är det inte olagligt att tigga på offentliga platser. Den fria rörligheten är en grundprincip som regleras av EU. För vistelse i högst tre månader ställs inga andra krav än att personen kan identifiera sig med giltigt pass eller annan ID-handling.

Kommunen har ansvar för akuta insatser

För personer som vistas här men inte är bosatta i Sverige har kommunen biståndsansvar när det gäller akuta insatser, så kallad nöd. Personer som inte har för avsikt att söka arbete har inte rätt till långvarigt stöd, men har rätt till akuta insatser om behov uppstår och personen vänder sig till socialtjänsten. Sådan hjälp kan bestå av resa till hemlandets ambassad eller pengar till mat eller härbärge.

Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och individuell prövning av sökandes behov. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller barn. Även om en familj inte själv söker hjälp så har socialtjänsten bland annat genom uppsökande verksamhet ett ansvar att försäkra sig om att inte något barn far illa.

Nattcaféet Vintervärme

Vintervärme är ett nattcafé för hemlösa i en lokal intill Stadsmissionen på Herrgårdsgatan 9. Det är kyrkorna och organisationerna i nätverket Vintervärme som driver det tillfälliga nattcaféet som har öppet alla nätter i veckan så länge behovet och möjligheten finns. Öppettiderna är vardagar 21.00-08.00 och helgdagar 21.00-09.00. 

Läs mer på Svenska Kyrkans hemsida

Frågor och svar om utsatta EU-migranter i Karlstad

Hur ska ni kontrollera att de inte stannar längre än tre månader?

Detta är vad lagen säger. Att kontrollera det är en fråga för polisen, inte för kommunen.

Vad gäller för boenden på gatan eller i naturområden?

Kommunen tillåter inte boenden på gatan eller i naturområden.

Har alla rätt att få en betald hemresa?

EU-medborgare har rätt att söka nödprövning enligt socialtjänstlagen. Efter en individuell prövning kan man då få bistånd, till exempel för hjälp med hemresa. Men det är inte så att alla per automatik får rätt till hemresa.

Vilka lagar och regler gäller för EU-medborgare i Sverige?

EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader. Var och en har ansvar för att planera sitt boende, sin boendesituation eller hemresa.

För att få uppehållsrätt inom en annan medlemsstats territorium under en längre tid än tre månader ska personen antingen vara anställd, egenföretagare, arbetssökande med verklig möjlighet att få anställning, studerande med heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning.

De EU-medborgare som försörjer sig genom att be om pengar på gator och torg anses oftast inte ha verklig möjlighet att få ett arbete och därför sträcker sig deras rätt att uppehålla sig i Sverige till tre månader.

Vilket ansvar har Karlstads kommun i frågan om EU-medborgarnas situation?

Enligt socialtjänstlagen har Karlstads kommun det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen, oavsett om man är svensk medborgare eller inte. För en person som inte är bosatt i Sverige men vistas här för besök, har vistelsekommunen endast ansvar för akuta insatser i nödsituationer.

EU-medborgare som vistas i Sverige utan att de uppfyller kraven för uppehållsrätt kan alltså ha rätt till akut hjälp från socialtjänsten. Akut hjälp beviljas om personen är i nöd och ingen annan kan sörja för personens nödbehov. Vad som är ett nödbehov avgörs efter en individuell bedömning och kan variera utifrån personens situation. Kost, logi, hemresa och annat som inte kan vänta kan ingå i den akuta hjälpen.

När det gäller barn har kommunen enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för alla barn som vistas här. Vilka insatser som socialtjänsten ska ge avgörs alltid efter en bedömning i varje enskilt fall och den ska utgå från barnets bästa.

Får man tälta eller ställa upp en husvagn var som helst i Karlstad?

Allemansrätten tillåter att man får tälta något enstaka dygn i naturen om man inte stör markägaren eller skadar naturen. Vid längre tids tältning ska man dock alltid kontakta markägaren. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Om man tältar i stora grupper med många tält måste man be markägaren om lov eftersom risken för markskador, nedskräpning och olägenheter för människors hälsa är större. Ställer man upp en husvagn ska man kontakta markägaren.

I tätbebyggt och planlagt område måste man alltid inhämta tillstånd från markägaren, det gäller oavsett om det är privat eller kommunal mark. På vissa platser kan det dessutom finnas särskilda regler som gäller.

När det gäller uppställning av fordon på gatumark eller parkeringsytor på kvartersmark gäller de parkeringsbestämmelser som finns för platsen och kommunens trafikvärdar (för gatumark) samt respektive parkeringsbolag agerar utifrån dessa och det regelverks om gäller för offentlig parkering.

På privat/enskild tomt eller fastighet så har fastighetsägaren möjlighet att få hjälp med att flytta olovligt uppställda fordon. Man vänder sig då till kommunen, teknik- och fastighetsförvaltningen som med stöd av lagen om flytt av fordon kan agera.

Vad gör Karlstads kommun för att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare i Karlstad?

Karlstads kommun stöder det ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad som bedriver ett omfattande arbete för att på olika sätt hjälpa hemlösa människor i Karlstad.

Nätverket samarbetar i stor utsträckning med Karlstads kyrkliga stadsmission och RIA. Genom detta samarbete kan nätverket erbjuda hemlösa stöd i form av mat och hygienmöjligheter, samtalsstöd, samhälls- och hälsoinformation, hjälp i kontakt med myndigheter, juridisk och ekonomisk hjälp.

Ekumeniska nätverket har tillsammans med Karlstads kyrkliga stadsmission arbetat i projektet Vintervärme där man erbjuder hemlösa en möjlighet till en torr, varm natt inomhus de kallaste nätterna i form av ett nattcafé. 

Uppdaterad den