Ett värdigt liv på lika villkor

Psykisk ohälsa

Socialpsykiatrin är till för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Vår målsättning är att du ska känna gemenskap, kunna påverka din situation och leva i ett gott socialt sammanhang.

En psykisk funktionsnedsättning kan påverka  förmågan att själv klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Vuxenavdelningen erbjuder boendestöd, aktiviteter och sysselsättning, hjälpmedel och anhörigstöd.

Dina önskemål styr

Vårt arbete syftar till att stärka gemenskap och delaktighet för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi utgår från dina önskemål och  vi planerar stödet tillsammans så att det ger ökad självständighet och livskvalitet. Olika former av boende kombineras med arbete eller sysselsättning och fritidsaktiviteter.

Brukarinflytande

Dina åsikter och önskemål kring boende och olika sysselsättningsformer är viktiga. Det finns ett aktivt brukarråd med representanter för föreningar och verksamheter.

Socialpsykiatrins arbete vilar på följande grund

Det vi gör ska: 

 • Stärka gemenskap och delaktighet
 • Utgå från dina önskemål
 • Planeras tillsammans med dig
 • Präglas av respektfullt bemötande
 • Medföra ökad självständighet 

Viktiga arbetssätt och metoder är: 

 • Personlig plan
 • Brukarråd och husmöten i alla verksamheter
 • Samarbete med länsverksamhet psykiatri
 • Samarbete med brukar- och anhörigorganisationer

Ansökan

Hos oss kan du ansöka om:

 • Boendestöd - stöd i eller utanför ditt hem.
 • Boendestöd med särskild service samt korttidsboende - olika boendeformer med personalstöd i varierande omfattning.
 • Arbetsrehabilitering eller sysselsättning - ger möjlighet till att delta i ett arbete/sysselsättning och social gemenskap efter förmåga och intresse.
 • Kontaktperson - en person du träffar och umgås med som ger dig ett personligt stöd.

Blankett för ansökan

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet eller fått avslag på din ansökan kan du överklaga.

Överklagan ska vara skriftlig. I blanketten nedan skriver du vilket beslut du vill överklaga, till exempel genom att ange beslutsdatum eller lämna med en kopia på beslutsmeddelandet. Ange också varför du anser beslutet oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas eller skickas till den nämnd eller den handläggare som fattat beslutet. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte nämnden/beslutsfattaren själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Underteckna överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan du vända dig till den som har handlagt ärendet för ytterligare upplysningar, telefon: 054-540 00 00.

Blankett för överklagan

Synpunkter och klagomål

Säg vad du tycker – var med och påverka!

Har du klagomål eller andra synpunkter på vår verksamhet skriv ner dessa på den här blanketten!

Ange vilken enhet, verksamhet eller vilket boende det gäller, så kan vi hantera synpunkten snabbare.

Du kan lämna blanketten direkt till den verksamhet du har synpunkter på eller lämna in den på Kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Blankett för synpunkter och klagomål

Föreningar

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete FPS)

RSMH i Karlstad

Föreningen EBL-skolan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den