Försäkringar

Ersättning vid skada

Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada? Om det är på en plats där kommunen är fastighetsägare av mark eller byggnad, är ansvarig väghållare, ansvarar för vägens, gatans eller gångbanans skötsel, och du anser att Karlstads kommun har orsakat skadan genom fel eller försummelse så kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

Du bör alltid i första hand använda de försäkringar du själv har som privatperson innan du riktar krav mot kommunen för en uppkommen skada.

Kommunens ansvar och ditt egenansvar

För att kommunen ska vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Att en skada inträffar är inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Som privatperson har du ett omfattande egenansvar och man kan inte utgå från att det aldrig uppstår skador på till exempel en väg eller gångbana.

Kommunen eller det försäkringsbolag som kommunen använder gör alltid en utredning när det kommer in en anmälan. Utredningen börjar med att fastställa om det är på kommunens mark som skadan har hänt och i nästa steg utreds om kommunen kan anses ha gjort ett fel eller agerat försumligt.

Anmäl skadan via e-tjänst

Du gör din anmälan via vår e-tjänst. I anmälan får du förklara hur skadan uppkommit och varför du anser att kommunen gjort fel eller agerat försumligt.

I anmälan kan du även bifoga kvitton eller andra dokument som visar din skada och vilka utlägg du har haft för den. Du kan också markera platsen där skadan hände på en karta.

Det är en fördel om du har alla bilagor klara och kan bifoga dem direkt i e-tjänsten när du gör anmälan. Du kan även ta ett foto på dokument som du har i pappersformat och sedan bifoga som bilaga i e-tjänsten.

Gör din skadeanmälan om egendomsskada i vår e-tjänst

Gör din skadeanmälan om personskada i vår e-tjänst

Besked i skadeärendet

När din anmälan är utredd kommer du att få ett besked i ärendet.

Här kan du fylla i och skriva ut din blankett för skadeanmälan egendomsskada och personskada

Du skickar din skadeanmälan till:

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

eller skanna/ fota din skadeanmälan till: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den