Information corona

Frågor och svar corona

Här har Karlstads kommun samlat frågor och svar om coronaviruset 

Vård och omsorg

Vilka boenden gäller besöksförbud på?

Besöksförbud gäller tills vidare på våra vårdboenden, trygghetsboenden och särskilda boenden på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda de boende.

Kan jag besöka min anhörig som bor på ett av Karlstads kommuns vårdboenden?

Karlstads kommun har tills vidare infört besöksförbud på vårdboenden och trygghetsboenden på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre.

Fler frågor och svar kring vård och omsorg

Gymnasie- och vuxenutbildning

Kommer jag som går sista året på gymnasiet att kunna ta studenten?

Karlstads kommun planerar för studenten 2020 och för att eleverna ska få en trevlig och festlig examen även under nuvarande omständigheter. Planeringen av årets studentfirande i juni har nu påbörjats och Karlstads kommun kommer att träffa representanter för studenterna för att lyssna på deras synpunkter. Vår ambition är att kunna ge våra studenter en minnesvärd och trevlig dag. Efter att vi inhämtat studenternas synpunkter slutför vi planeringen och därefter skickar vi ut information, senast onsdag 29 april. Årets firande kommer inte att kunna se ut som tidigare år men vi kommer att försöka göra det bästa utifrån rådande situation.

Vart vänder jag mig om jag behöver stöd och hjälp för att klara mina studier?

Vi är just nu i ett extraordinärt läge där vi tillsammans måste hjälpas åt. Ur ett smittskyddsperspektiv rekommenderar vi alla att vara hemma och studera via fjärr- eller distansundervisning. I vår verksamhet har vi extra utsatta elevgrupper och de försöker vi värna om extra mycket. Vi har kontinuerlig dialog med elever och vårdnadshavare. Om en elev eller vårdnadshavare upplever att hemsituationen inte fungerar så ska de kontakta skolan. Då hjälper vi till att lösa problemet. Det kan gälla elever i behov av extra- eller särskilt stöd, elever som har en hemsituation som försvårar distansstudier eller elever i särskolan. 

Kommer ni erbjuda skolmat till gymnasieelever som studerar på distans?

Vi hjälper till med lunchen för de elever som inte kan ordna det på annat sätt. Eleverna kommer att få ett brev där man kan anmäla behov av skollunch. När anmälan kommit in får eleven besked om var och när man kan komma och äta. Det är inte säkert att det blir elevens vanliga skola utan det kan bli en av Karlstad kommuns grundskolor eller en av gymnasieskolorna. Vi gör en fördelning för att undvika att många äter samtidigt på samma skola.

Fler frågor och svar om gymnasie- och vuxenutbildningen

Kultur och fritid

Hur hanterar ni större planerade evenemang?

I dagsläget pågår vår verksamhet fortsatt som vanligt och därmed också eventuellt planerade evenemang. Vi följer även här utvecklingen och myndigheters rekommendationer noggrant, skulle något förändras kommer vi att ta ställning till det i varje specifikt fall. Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer till arrangörer av evenemang samt rekommendation kring idrotts- och träningsanläggningar.

Kommer kommunen att stänga badhus, bibliotek eller andra offentliga mötesplatser?

Just nu finns inga planer på detta, men vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kan komma att ändra beslutet om nya råd kommer. Utifrån myndigheternas rekomendationer har vi gjort riskbedömingar och anpassat vissa verksamheter för att bidra till att minska smittspridning, det kan medföra inställda aktiviteter och minskade öppettider. 

Kan jag delta i mina idrotts- och fritidsaktiviteter som vanligt? 

Fortsätt idrotta och träna - men gör det säkert! Folkhälsomyndigheterna rekommenderar följande:

 • Träna inte om du är sjuk.
 • Undvik aktiviteter med närkontakt.
 • Byt om hemma.
 • Dela inte vattenflaskor.
 • Torka av gymutrustning efter användning.
 • Träna helst utomhus.
 • Är du över 70 bör du undvika offentliga miljöer  gruppaktiviteter inomhus men fortsätt röra på dig för hälsans skull, fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Här hittar du fler frågor och svar kring kultur och fritid. 

Förskola och skola

När ska mitt barn stanna hemma från förskolan/skolan?

Ditt barn ska stanna hemma om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber, även med lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit frisk innan det går tillbaka till skolan eller förskolan.

Vad ska jag göra om jag är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan?

Kontakta mentor, rektor eller elevhälsa för att ta del av vilka anpassningar som gjorts på ditt barns skola eller förskola så att du tryggt kan låta ditt friska barn gå dit.

Våra förskolor och grundskolor är öppna som vanligt och alla friska elever ska vara i skolan. Behöver ditt barn vara hemma utifrån läkares ordination försöker vi hitta lösningar för att dela i undervisningen hemifrån. Om det inte finns några medicinska grunder för att vara hemma har du som vårdnadshavare ett stort ansvar för att ditt barn kommer till skolan. 

Alla skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. All personal som har minsta symtom är hemma och skolorna har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridning.

Hur säkerställer förskolan och skolan att mitt barn inte blir smittat?

Skolan eller förskolan kan inte garantera att något barn inte blir smittat i skolan eller i övriga samhället men vi vidtar åtgärder i förebyggande syfte.

Det kan handla om:

 • Rutiner för handtvätt för personal och elever, inte peta i ögon och ansikte, nysa i armveck
 • Förändrade lunchtider för att sprida ut eleverna under en längre tid och minska antalet elever som samtidigt vistas i samma rum.
 • Mer tid utomhus
 • Inte omklädning i omklädningsrum
 • Ommöblering i rum för att skapa längre avstånd mellan elever
 • Regelbunden avtorkning av ytor i samband med städning
 • Öka avståndet mellan elever som åker skolskjuts.

Vad händer om ni får svårt med bemanningen i förskolan?

Våra förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma om man känner sig sjuk har behovet av vikarier ökat. Personalsituationen förändras snabbt och ser olika ut från dag till dag och mellan olika förskolor. Det kan göra det svårt att planera bemanningen.

Om vi får svårt att hitta vikarier kommer vi i första hand att höra av oss till de vårdnadshavare som är hemma på grund av till exempel föräldraledighet eller arbetslöshet för att se om dessa har möjlighet att ha sina barn hemma. Vi uppmanar därför till tät kontakt med personalen på ditt barns förskola.

Varför stänger ni inte alla grundskolor?

Regeringen har inte rekommenderat stängning av grundskolor och förskolor och vi har inte heller sett det behovet lokalt i Karlstads kommun. 

Vi följer utvecklingen i Karlstad och kommer att fatta beslut om förutsättningarna ändras eller om regeringen rekommenderar oss att stänga skolor eller förskolor.

Kan jag få veta om det finns barn på förskolan/skolan som varit utomlands?

Nej, skolan eller förskolan har inte rätt att lämna ut information om vart enskilda barn och elever varit på resa.

Näringsliv

Vad gör kommunen för att minska konsekvenserna för företag?

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över regler och rutiner riktade mot företag och föreningar för att se hur kommunen kan bidra till att lindra effekterna av corona-pandemin. Det som görs i dagsläget är till exempel att företag som vill har möjlighet att få anstånd med fakturor, föreningsbidrag betalas ut i förskott och vi förenklar möjligheterna för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar.

Läs mer om frågor kopplade till företagande och näringsliv.

Vad innebär de nya reglerna för restauranger och caféer?

Folkhälsomyndigheten kom 24 mars ut med en ny föreskrift med krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Av föreskriften framgår att:

 • besökare endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning
 • stående servering vid barer inte är tillåtet

Här har vi samlat frågor och svar om vad dessa regler innebär.

Övriga frågor om coronaviruset

Vad heter den nya sjukdomen och det nya viruset?

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Viruset som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2

Smittar coronaviruset via mat och dricksvatten? 

Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.

Fler frågor och svar på Livsmedelsverkets webbplats

Vad kan jag göra för att undvika att bli smittad eller smitta andra?

Tvätta händerna ofta
Tvätta händerna med tvål och varmt vatten flera gånger under dagen. Tvätta alltid händerna före måltid och i samband med toalettbesök. Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. Smittan sprids vidare när du tar någon i hand.

Håll avstånd
Håll ett avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor och i väntrum.

Tänk också på att hålla avstånd till andra människor i kollektivtrafiken som till exempel buss och tåg och undvik att resa i rusningstid.

Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Nys i en näsduk eller i armvecket, så hindrar du smitta från att spridas i luften eller förorena dina händer. 

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma om du är sjuk
Stanna hemma om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, jobbet, i skolan och förskolan eller där du är nära andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Avstå onödiga resor och deltagande i större sociala sammanhang
Tänk igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Avstå från att delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

I vilka länder pågår det smittspridning?

Världshälsoorganisationen WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Det innebär att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar. Sannolikt kommer covid-19 att drabba alla världens länder. Det är därför inte längre relevant att ange i vilka länder det pågår smittspridning.
Källa: folkhalsomyndigheten.se

Finns det några särskilda riskgrupper?

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. Eftersom viruset är nytt vet Folkhälsomyndigheten fortfarande inte tillräckligt om vilka grupper som riskerar svår sjukdom. En genomgång av tillgängliga studier av covid-19 visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är också något vanligare bland de svåra fallen.

Folkhälsomyndighetens information till riskgrupper.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den