Samhällsskydd och beredskap

Översvämning

En skylt med texten översvämning sitter på ett stängsel framför bryggan intill Museiparken.

Eftersom Karlstad ligger i ett delta och har närhet till mycket vatten är det viktigt att ta hänsyn till översvämningsrisken både när det gäller att skydda befintlig bebyggelse och när vi bygger nytt.

Karlstad riskerar översvämning både från Klarälven och från Vänern. En översvämning från Vänern kan pågå under månader medan en översvämning från Klarälven kan pågå i en - två veckor. Vi kan också få översvämning genom att vatten tränger igenom marken och går upp på låglänta områden.

Dagvattenöversvämningar från regn är ofta kortvariga men kan ge mycket regn under kort tid. Även isproppar kan ge översvämning. Vintern 2008/2009 bildades det en ispropp vid Västra bron som gav höga älvnivåer uppströms proppen. Vintern 2012 bildades det en ispropp vid Skårebron som dämde upp vatten i Torpnoret.

Översvämningskartor, Flood Risk Maps

En viktig del i arbetet med att hantera översvämningsfrågorna är att undersöka vilka flöden och nivåer vi kan vänta oss i Karlstad så att vi kan anpassa oss därefter.  Översvämningskartor är en viktig del i arbetet för att se hur Karlstad drabbas vid olika flöden.

Här kan du titta på översvämningskartan för Klarälven

Här kan du titta på översvämningskartan för Vänern

Information vid översvämning

Information vid en översvämning kan man få via kommunens hemsida, på kommunens Facebook sida samt på krisinformation.se.

Här kommer du till krisinformation.se

Du kan också ringa 113 13, som är Sveriges nya informationsnummer vid allvarliga olyckor och risker.

Här kan du läsa mer om 113 13, informationsnumret där du kan lämna och få information om allvarliga olyckor.

Klimat- och sårbarhetsutredning

Regeringens klimat- och sårbarhetsutredning, 2007, visar att mängden nederbörd förväntas öka i framtiden på grund av klimatförändringar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sin rapport ”Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk”, 2011, utsett Karlstad till en av de 18 områdena i Sverige som har betydande översvämningsrisk.

Uppdaterad den