Prostitution och människohandel

Förebyggande arbete

Vi arbetar många olika aktörer tillsammans för att fånga upp och möta de individuella behoven som kan uppstå akut och mer långsiktigt.

Karlstads kommun

 • Karlstads kommun arbetar efter en politiskt beslutad handlingsplan. Det är en gemensam handlingsplan för koncernen som man arbetar med tillsammans där alla berörda verksamheter deltar, samordnar sina insatser och delar kunskap.
 • I våra skolor pågår ett ständigt arbete med värdegrundsfrågor och det finns rutiner för hur man ska agera om ett barn far illa.
 • ”Känn dig själv” är en metod och material som handlar om att ha en inkluderande sex- och samlevnadsundervisning där teman som porrkonsumtion, sugardating, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, prostitution med mera ingår likväl som ”traditionell” undervisning i ämnet som är kopplad mer till biologi och pubertet.
 • Vi har ett ständigt pågående elevhälsoarbete där gör vi individanpassade åtgärder. Via elevhälsosamtal kan vi fånga upp om någon far illa men även genom att finnas nära barn och unga i vardagen. Att fika och spela biljard är bra sätt att bygga tillitsfulla relationer och se problem tidigt.
 • Vi har ett ständigt pågående arbete inom socialtjänsten där vi gör individanpassade åtgärder. Detta sker både när man själv tar kontakt med oss men också genom olika typer av uppsökande verksamhet. Till exempel har vi socialsekreterare som befinner sig ute på fält och träffar våra ungdomar där de befinner sig.
 • I introduktionen av nyanlända används ett material som heter Sesam där behandlas bland annat rätten till sin kropp och att få välja vem man vill leva med.
 • När föreningar ansöker om föreningsstöd ska det i verksamhetsberättelsen framgå hur de arbetar kontinuerligt för att förebygga kränkningar och diskriminering. I uppföljningar med kommunen redovisar också föreningarna hur de under den aktuella perioden aktivt arbetat för att motverka diskriminering.

 • Vi arbetar med Värmlandsidrotten med konceptet ”Trygg förening”. Där utbildar vi i hur föreningarna kan agera om det förekommer kränkningar.

Polisen

 • Polisen bedriver uppsökande verksamhet tillsammans med socialtjänsten
 • Polisen bedriver löpande spaningsarbete, behandlar inkommande tips och anmälningar och gör ingripande.
 • Polisen föreläser för olika berörda aktörer för att höja kunskapen.

Länsstyrelsen

 • Länsstyrelsen vidtar åtgärder för att förebygga köp av sexuella tjänster.
 • Resursteam prostitution och människohandel för sexuella tjänster samordnas av Länsstyrelsen och finns som ett stöd för tjänstepersoner inom myndigheter och civilsamhället samt har spetskunskap inom området och initierar utbildningsinsatser.
 • Under våren 2019 anordnas fyra dialogseminarier tillsammans med FoU Välfärd Värmland vid KAU och Region Värmland om sex mot ersättning med särskilt fokus på sugardating och på Socialstyrelsens material.
 • Länsstyrelsen har ett kontinuerligt arbete för att uppmärksamma prostitution och människohandel och samarbetar med olika organisationer, civilsamhället och företag ibland annat med kampanjer såsom ”Somliga tror” och ”Vi ser och agerar”.
 • Länsstyrelsen har sedan 2018 ett uppdrag att arbeta förebyggande och har startat ett pedagognätverk som har fått utbildning om våld i olika former.

Regionkoordinatorn mot prostitution och människohandel i region Bergslagen där Värmland ingår

 • Samordnar resurser när det gäller ärende rörande människohandel och prostitution.
 • Utbildar socialtjänsten i frågor rörande människohandel och prostitution.
 • Är ett praktiskt stöd och hjälp i enskilda ärenden.
 • Rapporterar till Jämställdhetsmyndigheten hur arbetet går i vår region.

Uppdaterad den