Prostitution och människohandel

Lagstiftning, tips och polisanmälan

Lagstiftning

Människohandel

Den som genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte döms för människohandel.

Köp av sexuell tjänst

Förbudet mot köp av sexuell tjänst. Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse högst ett år.

Koppleri

Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning till exempel genom transport till kund, vakthållning, upplåtande av lokal, publicera sexannonser på Internet.

Människoexploatering

Från och med den 1 juli 2018 är det straffbart att ägna sig åt människoexploatering det vill säga att utnyttja människor genom tvångsarbete, tiggeri eller arbete under orimliga villkor. Det kan till exempel handla om oavlönat arbete eller oacceptabla säkerhetsrisker. Straffet för människoexploatering blir fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt innebär det fängelse i lägst två år och högst tio år.

Skillnaden mellan tips och polisanmälan

Misstänker du brott kan du tipsa polisen anonymt på 114 14.

Polisanmälan

När du gör en polisanmälan om ett brott eller en misstanke om brott är du skyldig att lämna personuppgifter. Skulle brottet få rättsliga följder så är du skyldig att vittna om dina iakttagelser.

Tips till polisen

Den som tipsar polisen är inte skyldig att lämna sina personuppgifter utan kan vara anonym. Tips är en väldigt viktig del i polisens utredningsarbeten. Ett tips behöver inte handla om ett utfört brott utan kan även gälla misstankar om att ett brott begås. Alla tips sorteras och utreds inom Polisen.

Uppdaterad den