God man, förvaltare, förmyndare

Att ha god man eller förvaltare

Här finner du information om vad som krävs för att få god man eller förvaltare samt om hur du kan få en god man eller förvaltare.

En god man fungerar som ett stöd för dig som på grund av till exempel sjukdom inte kan klara dig själv. Till exempel om du inte kan betala dina räkningar, har svårt med myndighetskontakter och kontakter med vården. En god man kan till exempel hjälpa till med att söka bostad, eller ansöka om aktivitetsersättning, bostadstillägg eller LSS-insatser. Du kan också få hjälp med kontakter med kronofogden och inkassoföretag. Det kan handla om allt från att se till att du får rätt vård eller att räkningarna blir betalda.

www.rfs.se/huvudman kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare.

Lagen avgör vem som får ha god man
Lagen säger att du för att få god man måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp. Personer med demenssjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra psykiska funktionsnedsättningar kan till exempel få god man.

Förvaltare - för den som har ännu svårare att klara sig själv
Om det inte är tillräckligt med en god man, till exempel på grund av att du tar ut alla pengar så att inte gode mannen kan betala räkningarna, kan du få en förvaltare. För att få förvaltare krävs ett läkarintyg. Förvaltaren har sista ordet i så gott som alla beslut.

Så här gör du för att få god man

Vad kostar det att ha god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter de haft för att utföra uppdraget. Ersättning betalas ut i form av ett arvode som baseras på gällande prisbasbelopp (pbb). Bedömningen av arvodets storlek görs med utgångspunkt i den årsräkning och redogörelse för utfört uppdrag som lämnas in varje år samt ärendets karaktär och omfattning. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet men om huvudmannen har en inkomst som understiger 2,65 pbb* eller totala tillgångar på mindre under 2 pbb* ska kommunen betala arvodet. Undantag från huvudregeln kan göras t.ex. om huvudmannen har höga vårdkostnader. Vid beräkning av inkomsten räknas skattefria ersättningar och bidrag så som bostadstillägg, aktivitetsersättning, habiliteringsersättning m m. bort.

Nämnden beslutar om grundarvodets storlek och överförmyndar- handläggarna beslutar om arvode på delegation. Arvodets storlek beror på vilka delar uppdraget omfattar.

Förvalta egendom = 10 % av pbb

Sörja för person och bevaka rätt = 10 % av pbb

Dessutom får alla gode män och förvaltare en schablonersättning för kostnader i form av 2 % av pbb samt ersättning för resor med egen bil med 18,5 kr/mil. För ett uppdrag som omfattar alla tre delar (förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person) blir arvode ca 12 000 kr/år beroende på storleken på prisbasbeloppet.

*Prisbasbeloppet för 2019 har bestämts av regeringen till 46 500 kr.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den