God man, förvaltare, förmyndare

Att vara god man eller förvaltare

Det är många i samhället som är i behov av din hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndigheter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom att bli god man eller förvaltare kan du spela en viktig roll och göra skillnad i dessa människors liv.

De personer som är i behov av god man eller förvaltare har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något tillstånd som liknar dessa. Som god man eller förvaltare ska du se till att de här personernas rättigheter tas till vara.

Är du intresserad?

Behovet av gode män och förvaltare är stort. Du företräder personen i kontakter med myndigheter och ansvarar ofta för ekonomiska frågor. Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare kan du göra en intresseanmälan.

Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst

Innan du blir god man eller förvaltare

Innan du får ett uppdrag kontrolleras du hos Kronofogdemyndigheten, polisens belastningsregister och socialarkivet. Du får även gå en webbaserad godmansutbildning så att du har en bra grund att stå på. Under uppdragets gång kan du alltid vända dig till överförmyndarenheten för vägledning utifrån gällande lagstiftning.

Det finns en intresseförening för gode män och förvaltare i Karlstad och Hammarö där du kan bli medlem för att få stöd och hjälp.

Skillnaden mellan ett godmanskap och förvaltarskap är att den person som har god man (kallas huvudmannen) har sin fulla rättskapacitet kvar, det vill säga han eller hon kan göra precis som han eller hon vill.

En person som har förvaltare har förlorat sin rättskapacitet och kan till exempel inte ingå avtal eller ta ut sina pengar från banken. I ett förvaltarskap har förvaltaren det slutliga ordet i nästan alla beslut.

Vad gör en god man eller förvaltare?

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap ska vara anpassat till huvudmannens behov. Följande delar kan ingå:

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att huvudmannen inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp och stöd från samhället han eller hon har rätt till.

Ett exempel kan vara att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller att hjälpa huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.

Sörja för person 

Sörja för person innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att de insatser som huvudmannen beviljats, till exempel i form av hemtjänst eller särskilt boende, sköts på ett sätt så att inte huvudmannen far illa.

I praktiken innebär det att hålla ett "vakande öga" över hur sjukvården, socialtjänsten eller motsvarande utför sina uppdrag för huvudmannen.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att se till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan innebära att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har. I uppdraget ingår att varje år lämna in en redovisning över hur tillgångarna förvaltats, en så kallad årsräkning, till överförmyndarnämnden.

Får en god man eller förvaltare betalt?

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för kostnader för utförandet av sitt uppdrag. Vilket arvode som betalas ut bestäms av tjänstemän på delegation från överförmyndarnämnden. Arvode och ersättningar betalas normalt ut en gång per år.

Arvodesnivån bedöms utifrån hur omfattande uppdraget är

Huvudmannens inkomst och totala tillgångar avgör om huvudmannen eller kommunen betalar arvodet och ersättningarna.

Ett exempel: En äldre person bor på ett äldreboende och har tillsyn dygnet runt. Hen har inga tillgångar utöver det normala, utan hen har ett transaktionskonto, sparkonto och eventuellt ett annat sparande i exempelvis fonder. Gode mannen besöker huvudmannen 1-2 gånger per månad, betalar räkningar, deklarerar och deltar i något/några möten per år för huvudmannens räkning. Det finns inga insatser som kan bedömas vara utöver det vanliga.

Ett sådant uppdrag ger normalt ett arvodet på 4 650 kronor för sörja för person, 4 650 kronor för förvalta egendom, ersättning för kostnader i form av 930 kronor** plus resor. Arvodesnivåerna är bruttobelopp, alltså beloppet före skatten dras. Beloppen är baserade på procentsats utifrån gällande prisbasbelopp*.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

För att få bli god man eller förvaltare måste du uppfylla vissa i lagen uppställda kriterier. Du måste vara:

Rättrådig. Det innebär att man följer de lagar och regler som samhället sätter upp och inte har gjort sig skyldig till något brott som kan ha påverkan på uppdraget.

Erfaren. Det krävs att gode mannen eller förvaltaren har en viss livserfarenhet, han/hon bör ha arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva på god svenska och ha en viss ekonomisk kompetens. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap.

I övrigt lämplig. Gode mannen eller förvaltaren ska passa för det aktuella uppdraget, vilket kan innebära att han/hon har kunskaper om en viss sjukdom eller hög ekonomisk kompetens om uppdraget innebär avancerad ekonomisk förvaltning.

Uppdaterad handbok för gode män och förvaltare

Överförmyndarenheten har som ett led i arbetet med att ta fram en ny utbildning för gode män och förvaltare uppdaterat den handbok för gode män och förvaltare som fanns tidigare.

Handbok för gode män och förvaltare

* Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2020 beräknats till 47 300 kronor

** 2 % av prisbasbeloppet

Uppdaterad den